หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Intensive Techniques for Effective Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Intensive Techniques for Effective Supervisor)

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   องค์การในปัจจุบันต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงเพื่อผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และเหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน ตำแหน่ง “หัวหน้างาน” เป็นตำแหน่งที่สำคัญเนื่องจากเป็นผู้รับนโยบาย และกลยุทธ์จากผู้บริหาร นำลงสู่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานออกมาได้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อผลักดันลูกน้องให้เกิดสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องเป็นผู้ที่ครองใจลูกน้อง เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ลูกน้องปฏิบัติงานด้วยความสุข และความรักในองค์การ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท คุณสมบัติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้างานให้เห็นความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน และเกิดทัศนคติที่ดีต่องานและลูกน้อง
3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เป็นหัวหน้างานรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการปฏิบัติต่อลูกน้องได้อย่างเหมาะสม และครองใจลูกน้องได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. บทบาทของหัวหน้างาน 
          ความหมายของ “หัวหน้างาน” 
          ความสำคัญของหัวหน้างานต่อความสำเร็จขององค์การ 
          คุณสมบัติของหัวหน้างาน 

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน 
          ภาวะผู้นำ
             - ความหมายของ “ผู้นำ” 
             - บุคลิกของผู้นำที่น่าประทับใจ 
             - ประเภทของผู้นำ 
          การติดต่อสื่อสาร
             - องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
             - เคล็ดลับการติดต่อสื่อสารกับพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
          การมอบหมายงาน
             - วิธีการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
             - เคล็ดลับการมอบหมายงานตามลักษณะลูกน้องที่แตกต่างกัน 
             - เทคนิคการสร้างความไว้วางใจกับลูกน้อง 
         การสอนงาน
             - ประโยชน์ของการสอนงาน 
             - สัญญาณที่บ่งบอกให้เกิดการสอนงาน 
             - เคล็ดลับการสอนงานลูกน้องประเภทต่างๆ 
          การวางแผน
             - คุณสมบัติของนักวางแผน 
             - หลักการวางแผนอย่างผู้นำ


แนวทางการฝึกอบรม
1. การบรรยาย (Lecture) โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยใช้เกม/กิจกรรม แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจจริงในทฤษฎี/เทคนิคที่ได้รับ และเห็นภาพการปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมนำเสนอผลงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้บริหาร
ผู้ที่เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม