หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง - หลักสูตร 1 วัน
(Advance Microsoft Excel)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Microsoft Excel / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)

หลักสูตรสถาบันหมวด Microsoft Excel

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันที่ การคำนวณแบบมีเงื่อนไขได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเกี่ยวการตรวจสอบความถูกต้องของสูตรได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการใช้สร้างกราฟชั้นสูง เพื่อนำเสนอข้อมูล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการใช้ PIVOT Table / Chat นำไปวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการใช้ Dashboards เพื่อการสรุปผลงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การจัดการรูปแบบตารางและระบบข้อมูลใน Excel
2. การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมากและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (Conditional Formatting)
3. การกำหนด Auto Fill ช่วยเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วย (Data Vlidation)
4. การทำงานเกี่ยวกับวันที่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIFS, WEEKDAY
5. การจัดการระบบเงื่อนไขของการทำงานด้วย IF, SUMIFS(), COUNTIFS(), VLOOKUP(), HLOOKUP()
6. ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรด้วย Trace Precedents / Errorchecking / Evaluate Formula
7. เทคนิคการใช้สร้างกราฟชั้นสูง เพื่อการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
8. การหาผลรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ Group และ Subtotal
9. การสร้างและควบคุม PIVOT Table / Chart ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับในองค์กร
10. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรุปข้อมูล SUM,COUNT,MAX,MIN,AVERAGE ใน PIVOT Table / Chart
11. การสร้าง Dashboads ร่วมกับ PIVOT Table / Chart เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
12. เทคนิคการป้องกันข้อมูลด้วยการ ซ่อนสูตร / ป้องกัน Sheet / ป้องกันไฟล์

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 40%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม