หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Microsoft Excel)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Microsoft Excel / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ (Professional Microsoft Excel)

หลักสูตรสถาบันหมวด Microsoft Excel

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการสร้างงาน เช่น VLOOKUP() เป็นต้น
เพื่อให้เข้าในการใช้ PIVOT Table / Chat
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 1. ทบทวนเทคนิคพื้นฐานและคีย์ลัดต่างๆ
 2. การจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
 3. การกำหนด Auto Fill ช่วยเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วย (Data Vlidation)
 4. การทำงานกับสูตรคำนวณทั่วไปของ Excel
 5. สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM(), AVERAGE(), MAX(), MIN(), COUNT, COUNTA, BAHTEXT
 6. การทำงานเกี่ยวกับวันที่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIFS, WEEKDAY พร้อมตัวอย่าง
 7. การจัดการระบบเงื่อนไขของการทำงานด้วย IF, SUMIFS(), COUNTIFS(), VLOOKUP()
 8. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ (Chart) พร้อมเทคนิคทำแผนภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. การจัดการเครื่องมือข้อมูล (Data Tools) ของ Excel ในการปรับตารางอย่างเป็นมืออาชีพ
 10. การใช้งาน VLOOKUP ข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการ LOOKUP หากข้อมูลมีจำนวนมาก
 11. สร้างและควบคุม PIVOT Table / Chart ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับในองค์กร | ควบคุมการแสดงผลผ่านการสรุปของ PIVOT Table
 12. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาไปใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint
 13. เทคนิคการป้องกันข้อมูลด้วยการ ซ่อนสูตร / ป้องกัน Sheet / ป้องกันไฟล์

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 40 %
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม