หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel เบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน
(Basic Microsoft Excel)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Microsoft Excel / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel เบื้องต้น (Basic Microsoft Excel)

หลักสูตรสถาบันหมวด Microsoft Excel

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel ขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการสร้างงาน
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 1. ส่วนประกอบ โปรแกรม, เมนู และ แถบ เครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง
 2. จัดรูปแบบ Format Cell ปรับแต่งตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และ Cell แบบใช้ Styles
 3. สำเร็จรูปหรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ
 4. แก้ไขปัญหา เมื่อมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแทรกลงตำแหน่งระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ Insert Row/Insert Column
 5. แทรกไฟล์รูปภาพ แทรก CilpArt สร้างรูปวาด Shapes สร้างกราฟิก SmartArt ประกอบตารางข้อมูล
 6. สร้าฟกราฟชนิดต่างๆ
 7. ทำความเข้าใจโครงสร้าง และการใส่ สูตร Excel ฟังก์ชั่น Excel
 8. เทคนิคการใส่สูตรแบบรวดเร็วด้วยการคัดลอกสูตรและเทคนิคตรึงตำแหน่ง Cell ไม่ให้เลื่อนด้วยเครื่องหมาย $
 9. เชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ข้อมูลใน Link Cell ภายใน Worksheet, Link Worksheet, Link Workbook
 10. ฝึกการสร้างและใส่สูตร ฟังก์ชั่น SUM(), AVERAGE(), MAX(), MIN(), VLOOKUP ฯลฯ
 11. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Work Shop 1 : จัดเตรียมข้อมูลในตาราง
Work Shop 2 : สร้างกราฟ
Work Shop 3 : การใช้ฟังก์ชั่นใน Excel
Work Shop 4 : การทำรายงานอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 40%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม