หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel - หลักสูตร 1 วัน
(Microsoft Excel for working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
  หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม
  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการสร้างงาน
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. Review Microsoft Excel และ Trip การใช้งาน Excel ในส่วนนี้จะเป็นการเตรียมพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากบางท่านอาจจะศึกษาด้วยตัวเองมาบ้างแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับให้เข้าใจตรงกัน พร้อมแทรกเทคนิคที่น่าสนใจต่างๆ
        อบรม สัมมนา  ส่วนประกอบของ Microsoft Excel
        อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ copy งานเทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร shortcut ที่ทำงานทำงานได้รวดเร็ว
2. เข้าใจเรื่องลำดับของการคำนวณ และเครื่องหมายของการคำนวณ (Operation)
3. สูตรคำวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM(), AVERAGE() , MAX() , MIN(), COUNT, COUNTA, BAHTEXT
        อบรม สัมมนา ตัวอย่างการคิดต้นทุน กำไร
4. สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, WEEKDAY
        อบรม สัมมนา ตัวอย่างการใช้งาน
5. สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน
        อบรม สัมมนา IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP()
        อบรม สัมมนา ตัวอย่างการประยุกค์ใช้สูตรที่ซับซ้อนเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น
6. การเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ข้อมูลใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook
7. การสร้างกราฟชนิดต่างๆ
8. การสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ การสร้างกราฟจาก Pivot table
9. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint
10. ถามตอบ ปัญหาต่างๆ และการแก้ไขปัญหา

ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา
อบรม สัมมนา Workshop 1 : จัดทำบัญชี ต้นทุน กำไร พร้อมสร้างกราฟและนำเสนอผลงาน
อบรม สัมมนา Workshop 2 : จัดทำลำดับคะแนน 0-100 และใส่เกรด A-F พร้อมการนำเสนอ
อบรม สัมมนา Workshop 3 : ใช้ Function VLOOKUP() พร้อมการนำเสนอ
อบรม สัมมนา Workshop 4 : ใช้ Function Pivot table และสร้างกราฟ พร้อมการนำเสนอ
   - ทุก Workshop แบ่งเป็น 5 กลุ่ม หลังเลิกเรียน ทีมได้คะแนนสูงสุดมีแรงวัลมอบให้
   - การตอบคำถามแต่ละคำตอบก็จะมีคะแนนให้เป็นของกลุ่มนั้นๆ เพื่อกระตุ้นการเรียน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 50 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

สิ่งที่ต้องนำมาในการอบรม
อบรม สัมมนา คอมพิวเตอร์ หากเป็นไปได้ควรมี 2 คน ต่อ 1 เครื่อง
อบรม สัมมนา Flash drive


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม