หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT - หลักสูตร 1 วัน
(On the Job Training)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT (On the Job Training)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำในทุกด้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ การที่จะทำให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามหน้าที่ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้โดยตรง เรียกว่า การสอนงาน ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชา ที่จะต้องสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย
การสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) เป็นวิธีที่ใช้ฝึกอบรมกันมาช้านานและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่ หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ การฝึกอบรมโดยวิธีนี้จะให้ความสำเร็จสูง ทั้งนี้ เพราะผู้เข้ารับการฝึกมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เป็นจริง มีครูฝึก (Trainer) หรือพี่เลี้ยง (Coach) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับครูฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ชัดเจน อันจะทำให้การสอนงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคต่างๆในการสอนงาน สามารถนำมาใช้ได้จริงในการสอนงานรวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกสอนงานเพื่อให้การสอนงานนั้นสำเร็จประโยชน์

หัวข้อการบรรยาย
1. ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT
2. การวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. การเตรียมการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ
     4.1 การสร้างความน่าสนใจในบทเรียน
     4.2 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
     4.3 การตรวจ-ปรับ ในระหว่างการสอน
5. การติดตามผลลัพธ์ ของผู้เข้ารับการสอนงาน
6. เทคนิคพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการสอน OJT

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 50% Workshop 50% กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม