หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคในการบริหารงานอะไหล่ ให้มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Techniques for Managing Spare parts to be effective)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคในการบริหารงานอะไหล่ ให้มีประสิทธิภาพ (Techniques for Managing Spare parts to be effective)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"การพัฒนาทักษะการบริหารงานอะไหล่ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ"

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานอะไหล่ หรือการบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับศูนย์บริการรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับองค์กร เนื่องจากภายในศูนย์บริการ จำเป็นต้องจัดเก็บสินค้าไว้ให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เพียงพอ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ การลงทุนที่เหมาะสม ทำให้ต้องการการบริหาร จัดการที่เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีปริมาณสินค้าที่ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ที่ต้องใช้ในงานบริการ และการขายโดยตรงให้กับลูกค้า
อะไหล่ที่ต้องใช้ในศูนย์บริการมีเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีแนวทางในการคัดเลือกมาจัดเก็บได้อย่างเหมาะสม ทั้งรายการ และปริมาณ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานด้านอะไหล่
เพื่อเสริม ความรู้ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริม ความรู้ ในเรื่องหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทำงานของพนักงาน
เพื่อเสริม ความรู้ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้สามารถ เสริมเพิ่มรายได้ และกำไร ให้กับองค์กร
เพื่อให้สามารถ มีการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของงานอะไหล่ และสินค้าคงคลัง
เป้าหมายของงานอะไหล่ และสินค้าคงคลัง
การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าคงคลับ
หลักเกณฑ์การวางแผน การจัดเก็บสินค้าคลัง
ระบบการควบคุมและการจัดทำรายงาน
สถานที่จัดเก็บ
ตรวจนับสินค้าคงคลัง
KPIs ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติที่พนักงานบริการหลังการขายควรจะมีผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างานแผนกอะไหล่ (Parts Supervisor)
พนักงานผู้ดูแลรับผิดชอบในการสั่งอะไหล่ สินค้าคงคลัง (Stock control)
พนักงานที่ได้รับมอบหมาย ในการดูแลสินค้าคงคลัง หรือคลังสินค้า

แนวทาง และเทคนิคในการดำเนินการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความต้องการของผู้เข้าอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม