หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิค 5ส - หลักสูตร 1 วัน
(5S)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิค 5ส (5S)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กิจกรรม 5ส ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิภาพทางด้านต่างๆให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ ผลผลิต ความปลอดภัย รวมถึงต้นทุนการดำเนินการ
การดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เกิดความต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างองค์ประกอบแห่งความสำเร็จและความยั่งยืน
5ส เป็นแนวคิดที่จำเป็น แต่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมหรือการดำเนินกิจกรรมเฉพาะของแต่ละองค์กรนั้นจำเป็นยิ่งกว่า เนื่องจากวิถีการดำเนินการและผู้คนของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการวางรูปแบบในการนำหลักการ 5ส มาใช้ได้อย่างเหมาะสมถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ อันไม่สามารถมองข้ามได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เข้าใจหลักการพื้นฐานและแนวคิดของ 5ส
สามารถสำรวจ และมองเห็นความสูญเปล่า (Waste) ในสถานที่ทำงานของตนเอง
ประยุกต์ใช้แนวทาง 5ส ในการเพิ่มผลผลิต
เข้าใจรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรม 5ส ในองค์กร
แนวทางเพื่อการทำกิจกรรม 5ส ให้เกิดความต่อเนื่องในที่ทำงาน


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
หลักการพื้นฐานของ 5ส
การสำรวจสถานการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของเพิ่มผลผลิต
      อบรม สัมมนา ลักษณะของสถานที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเองด้วย 5ส
5ส ยากเกินไปสำหรับเราจริงหรือไม่
      อบรม สัมมนา ความคิดที่เป็นอุปสรรคในการทำ 5ส
      อบรม สัมมนา หลักการคิดแห่งการพิชิตเป้าหมาย (Principle of Success)
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา “ถ้าโลกนี้ไม่มี 5ส
การดำเนินกิจกรรม 5ส
      อบรม สัมมนา นิยามและความหมาย 5ส
      อบรม สัมมนา ความสูญเปล่า และแนวทางการเพิ่มผลผลิต
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ 5ส ในการเพิ่มผลผลิตในสถานที่ปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา Workshop การทำ 5ส ในงานของตนเอง
           - สำรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
           - ระบุจุดที่ต้องการปรับปรุง
           - ระบุวิธีการทำงาน ณ ปัจจุบัน
           - นำเสนอการเปลี่ยนแปลงด้วย 5ส
           - Next 5S-5ส เรื่องถัดไปที่ฉันทำได้
แนวทางการสร้างรูปแบบการดำเนินงานของกิจกรรม 5ส เพื่อความต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา การกำหนดนโยบาย
      อบรม สัมมนา การกำหนดทีมงานและพื้นที่รับผิดชอบ
      อบรม สัมมนา การกำหนดมาตรฐาน 5ส ในสถานที่ปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การตรวจติดตามและประเมินผล
      อบรม สัมมนา การแก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Workshop การระดมสมอง การสร้างจิตสำนึก 5ส ในองค์กร
การระบุสิ่งที่จะนำกลับไปปฏิบัติ
การตอบข้อซัก-ถาม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Based) มีโอกาสลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง (Experiential Based Learning) และสนับสนุนในการใช้ศักยภาพภายในผ่านกระบวนการรโค้ช (Coaching)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านเนื้อหา การลงมือปฏิบัติ การอภิปรายผลการปฏิบัติร่วมกัน และมองหาโอกาสในการนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองเมื่อจบหลักสูตร
ในระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           -  ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียน มองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันของตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และชักชวนให้ผู้เรียนมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปจากจุดเดิม
           -  ผู้สอนสนับสนุนการนำข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากวิทยากรและจากเพื่อนในชั้น จากการอภิปรายต่างๆร่วมกัน เพื่อผสมผสานเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เป็นการสร้างทางเลือกในการตอบสนองหรือดำเนินการกับสถานการณ์ที่ตนเองจะต้องเผชิญ หรือก้าวข้ามไปให้ถึงเป้าหมาย
           -  ผู้สอนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียน ให้ได้มองเห็นสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดี รวมถึงประเด็นที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อการต่อยอดหลังจากจบหลักสูตร
           -  ผู้เรียนตัดสินใจ และสร้างพันธะสัญญากับตัวเองในการสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือการนำไปใช้ในงานในสไตล์ของตนเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม