หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มคุณค่า ความตระหนักถึงคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มคุณค่า ความตระหนักถึงคุณภาพ (Quality Awareness)

อ. พัทธนันท์ หางาม

(วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การมีส่วนร่วมของพนักงานส่งผลตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าสร้างความไว้วางใจร่วมกัน…พัฒนาองค์กร


จุดเด่นของหลักสูตรนี้
 อธิบายหลักคิด และหลักปฏิบัติจริงเป็นหลัก ไม่มีทฤษฎีมาก
วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในงานการผลิต และ การ ปลุก…สร้าง…เสริม…แรงจูงใจ


ความมุ่งหมายของหลักสูตร
ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดด้านคุณภาพ ในการผลิต และการให้บริการ
ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างงานให้เกิดคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมทราบความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการได้ 
 ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในการรักษาคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมายของคุณภาพ 
 Workshop ความพึงพอใจของลูกค้า
 หลักการปฏิบัติ PQCDSM เพื่อ เพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน
       P : Productivities
       Q : Quality
       C : Cost
       D : Delivery
       S : Safety
       M : Moral
 Workshop ปลุกจิตสำนึกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยใช้ PDCA
 Workshop การสื่อสารนโยบาย ที่มีประสิทธิภาพ ในการรายงาน หารือ และปรึกษา
 ความตระหนักรู้คุณภาพคืออะไร สร้างได้อย่างไร 
 พฤติกรรมของผู้มีความตระหนักในคุณภาพ
 ส่งเสริมความตระหนักคุณภาพ ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร


รูปแบบการอบรมสัมมนา
การบรรยาย 40% 
เกม/ กิจกรรมกลุ่ม/ ฝึกปฏิบัติ workshop และนำเสนอผลงาน 30% 
การแบ่งปันความรู้ร่วมกัน และการแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30%

   เราได้ยินเสียงสะท้อนจากบริษัทหลายๆแห่งบอกว่า ทำไมสอน… บอก… ย้ำ.. แทบตายแต่พนักงานยังละเลยความใส่ใจในคุณภาพ คำตอบที่เราได้รับคือ ปัญหาในเรื่องวัฒนธรรมของบริษัทเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น

       พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญ แค่อยากทำงานไปวันๆ แล้วก็กลับบ้าน
       พนักงานไม่เข้าใจในการทำงานและทำให้เมื่อเกิดปัญหาในงานแล้วบางครั้ง ไม่รู้สึกที่จะปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
       ผู้นำระดับใกล้ชิดพนักงานปฏิบัติการ ไม่สนใจปลูกฝังจิตสำนึก เบื่อการพูดย้ำบ่อยๆ กลัวลูกน้องโกรธ ขาดวิธีการพูดที่จูงใจ มองไม่เห็นถึงปัญหา คิดว่าไม่เป็นไร 

   การสร้างระบบการทำงานต่างๆ เช่น สร้างมาตรฐานการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพต่างๆ มาใช้ สามารถทำได้ง่าย แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือไม่อยู่ที่บุคลากรในองค์กรเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกๆองค์กรต้องให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกในการทำงานส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
   หลักสูตรนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก ความตระหนักถึงคุณภาพ ได้ด้วยตัวเองสร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานและบริษัท ให้มีเป้าหมายเดียวกัน และพนักงานมีความสุขในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับขององค์กร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม