หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Work and Good Result with PDCA)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA (Effective Work and Good Result with PDCA)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการผลิต การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน หลักการ PDCA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งหลักการ PDCA สามารถใช้ได้กับพนักงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือระดับปฏิบัติการ โดยไม่จำกัดเฉพาะงานในขนาดของทีม แต่งานในสเกลระดับส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็สามารถนำหลักการ PDCAไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่องานในระดับบุคคลมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น งานในระดับทีมหรือระดับแผนกย่อมดีขึ้นตามไปด้วย ท้ายที่สุดองค์กรย่อมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาขึ้นมาจากทุกระดับในองค์กร 
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการ PDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กรนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน 
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนหรือความสูญเสียต่างๆ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด (Mindset) ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น 
การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือแผนกย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง เนื่องจากแต่ละคนมีความมุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบบรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ แต่ความแตกต่างทางวิธีการหรือแนวคิดที่เกิดจากองค์ประกอบของจิตใต้สำนึกซึ่งได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยมที่แต่ละคนยึดถือ ประสบการณ์ที่แต่ละคนเผชิญหรือสั่งสมมาจากสภาพแวดล้อม จึงมีส่วนที่ทำให้แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจกับภาวะและที่มาดังกล่าวจะช่วยให้แต่ละคนเข้าใจเจตนา หรือความต้องการของผู้อื่นได้ดีขึ้น มองเห็นมาตรฐานที่แต่ละคนใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับรูปแบบวิธีคิดและวิธีการต่างๆเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง และนำไปสู่การทำงานร่วมกันเป็นทีมวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองเพื่อเข้าใจความต้องการของผู้อื่น มีเทคนิคเพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ลดข้อขัดแย้งและสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
       สำรวจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
       สร้างการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง 
       คุณสมบัติของคนที่ทำงานอย่ามีประสิทธิภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเอง 
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด Workshop : 

       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพื่อปรับเปลี่ยนหลักคิดใหม่ของตัวเอง 
 PART 2 : พัฒนาทักษะการวางแผนและการทำงานด้วยวงจร PDCA
       นิยามของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานแบบมีความสูญฌปล่าเกิดขึ้น 
       เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7ประการ ( 7 Wastes) 
       หลักการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า 
       ทำความเข้าใจหลักคิดและหลักการของการคิดแบบ PDCA
       PDCA = กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธฺภาพเพื่อพิชิตเป้าหมาย 
       ลักษณะ/รูปแบบงานที่สามารถนำกระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ได้ 
       PDCA....Step by Step 
       Workshop : เชื่อมโยงหลักการ PDCA เข้ากับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันของท่าน 

 PART 3 : GOAL SETTING-PLAN - DO เริ่มต้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติ
       หลักการกำหนดเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก SMART 
       ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้งานมักจะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 
       P : Plan เครื่องมือช่วยการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
       D : Do หลักการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 

       Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนกับงานของท่าน
 PART 4 : CHECK – ACT พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือตรวจสอบและปรับปรุง
       กระบวนการตรวจสอบที่เป้าหมายและผลลัพธ์ 
       หลุมพรางทางความคิดที่ทำให้ผลลัพธ์หรือคุณภาพงานยังพัฒนาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       C : Check หลักการตรวจสอบและการรายงานผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีนัยสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
       เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
       A : Act หลักการกำหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไข/พัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 
       ความหมายของกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process) 
       การประยุกต์ใช้ PDCA กับการดำเนินชีวิต Workshop : 
       Workshop : ประยุกต์ใช้เครื่องมือและ PDCA กับสถานการณ์จริงในการทำงาน ตัวอย่างสไลด์และWorkshop

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับ
Line Leader 
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม