หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Work and Good Result with PDCA)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA (Effective Work and Good Result with PDCA)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการผลิต การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน หลักการ PDCA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้ ซึ่ง หลักการ PDCA สามารถใช้ได้กับพนักงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือระดับปฏิบัติการ โดยไม่จำกัดเฉพาะงานในขนาดของทีม แต่งานในสเกลระดับส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็สามารถนำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่องานในระดับบุคคลมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น งานในระดับทีมหรือระดับแผนกย่อมดีขึ้นตามไปด้วย ท้ายที่สุดองค์กรย่อมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาขึ้นมาจากทุกระดับในองค์กร 
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำ หลักการ PDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่า หลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้น ได้แม้กระทั่งองค์กรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะ หลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน 
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนหรือความสูญเสียต่างๆ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด (Mindset) ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น 
องค์กรที่จะมีวิสัยทัศน์ในการเติบโต จะต้องมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีกรอบความคิด (Mindset) ของการพัฒนาปรับปรุงด้วยเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและนโยบายขององค์กร ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นควรมีทั้งความรู้ในงานที่รับผิดชอบ ทักษะต่างๆที่สำคัญ คุณสมบัติที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและค้นหาประเด็นที่จะปรับปรุงและพัฒนาในงานของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรด้วยเช่นกันวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการคิดแต่ละประเภทและการคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความแตกต่างระหว่างการคิดเพื่อแก้ปัญหากับการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการตัดสินใจของตัวเองแล้วนำหลักการมาพัฒนาการตัดสินใจได้ดีขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : พัฒนาทักษะการคิดและการกำหนดเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลัก PDCA
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน 
       สำรวจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
       สร้างการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง 
       คุณสมบัติของคนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเอง 
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพื่อปรับเปลี่ยนหลักคิดใหม่ของตัวเอง 

 PART 2 : พัฒนาทักษะการคิดที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน 
       สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง 
       หลักการสำคัญของการเป็นนักคิด 
       เข้าใจการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อการคิด 
       ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
             - การคิดเชิงแก้ปัญหา (Problem Thinking)
             - การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking)
             - การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
             - การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
             - การคิดเชิงบูรณการ (Integrated Thinking)
       Workshop : กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
 PART 3 : การคิดเชิงระบบกับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า 
       นิยามของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานแบบมีความสูญเปล่าเกิดขึ้น 
       เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7ประการ (7 Wastes)
       หลักการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า 
       หลักการและองค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ 
       การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับกระบวนการลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพ 
       Workshop : ประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับงานของท่าน

 PART 4 : หลักการ PDCA และการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการทำงาน 
       ทำความเข้าใจหลักคิดและหลักการของการ PDCA
       PDCA = กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิชิตเป้าหมาย 
        PDCA....Step by Step 
       ลักษณะของเป้าหมายที่สอดคล้องกนของ เป้าหมายองค์กร – เป้าหมายทีมงาน – เป้าหมายบุคคล 
       การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) 
       สำรวจหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเอง 
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพราง เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเอง 

Day II : หลักการ-เครื่องมือ-เทคนิคเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลัก PDCA

 PART 1 : PLAN เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมายในการพัฒนา 
       หลักการวางแผนงานที่มีคุณภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผน 
       เทคนิคการวางแผนงานด้วยหลัก 5W2H 
       การวางแผนงานและบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
       การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
       เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญ 
       Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการวางแผนกับงานเพื่อพิชิตเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 PART 2 : DO การลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ 
       How to get things done ... การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
       การสื่อสารและเจรจาต่อรองเพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
       เทคนิคการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Skill)
       การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       เครื่องมือบริหารเวลาเพื่อจัดการงานที่สำคัญและงานแทรกให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 
       กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ

 PART 3 : CHECK การตรวจสอบความคืบหน้าของงานตามแผน 
       กระบวนการตรวจสอบที่เป้าหมายและผลลัพธ์ 
       หลักการตรวจสอบและการรายงานผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีนัยสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุง / พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญ 
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
       Workshop : ประยุกต์ใช้เครื่องมือและ PDCA กับสถานการณ์จริงในการทำงาน 
       กรณีศึกษา : เอาชนะหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เผชิญ

 PART 4 : ACTION การแก้ไข-ปรับปรุงแผนงานและวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้า 
       การประยุกต์ใช้หลักคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางแก้ไข 
       การเลือกปัญหาที่สำคัญและมีคุณค่ามาบริหารจัดการ 
       เครื่องมือสร้าง Action Plan สำหรับการนำไปปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการไปสู่เป้าหมาย 
       พัฒนากระบวนการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
       เรียนรู้สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจของตัวเอง 
       องค์ประกอบของการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 
       Workshop : ฝึกปฏิบัติในการกำหนด Solution และ Action Plan ที่คล้ายสถานการณ์จริง

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
Line Leader / หัวหน้างานทุกระดับ
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม