หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการทำงานแบบข้ามสายงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Working with Cross Function Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการทำงานแบบข้ามสายงาน (Effective Working with Cross Function Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะแข่งขันปัจจุบัน องค์กรที่ยังยึดมั่นในระบบการทำงานแบบที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเอง มีลักษณะการทำงานที่แบ่งแยกอย่างชัดเจน การประสานงานต่างสายงานเพื่อขอความร่วมมือต่างๆ ต้องมีการทำเรื่องขึ้นไปตามสายงานบังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ทีมีอำนาจในแต่ละสายงานหารือกันเพื่อหาข้อสรุป จากนั้นจึงนำมาถ่ายทอดกลับลงไปสู่ฝ่ายปฏิบัติการในสายงานของตนเอง ซึ่งระบบการทำงานแบบนี้จะมองเห็นได้ถึงขั้นตอนการทำงาน และการประสานงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลถึงการสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันโลกธุรกิจปัจจุบันที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และการปรับตัวที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
องค์กรที่ต้องการยืนหยัดอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน ย่อมต้องมีระบบการทำงานภายในที่สอดคล้องต่อการสภาวะการแข่งขันแบบนั้นด้วยเช่นกัน ดังเช่นตัวอย่างที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องล้มลง เพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างที่ท่านทราบดี และการบริหารหรือการทำงานรูปแบบไหนที่จะช่วยให้องค์กร สามารถรับมือกับสภาวะการแข่งขันเช่นนี้ได้ 
การทำงานในรูปแบบCross Functional เป็นการทำงานที่มีทีมงานหนึ่งมีบทบาทและหน้าที่ ประสานงานกับแต่ละหน่วยงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้บริหารตั้งไว้ โดยช่วยลดขั้นตอนการประสานงานในรูปแบบเดิมให้สั้นลง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีการตกลงร่วมกัน โดยการทำงานแบบ Cross Function นี้ อาจมีหน่วยงานกลางที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยมีบุคลากรจากแต่ละหน่วยงานที่ถูกเลือกมาร่วมทีมกัน หรืออาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในหน่วยงานนั้นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกให้ทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง2แบบจะทำให้เกิดความคล่องตัว ในการประสานงานมากกว่าการทำงานในรูปแบบดั้งเดิม 
เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกับต่างบุคคลต่างหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อยและมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้จึงต้องเข้าใจรูปแบบการทำงานของทีมอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงาน รวมทั้งเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ว่าความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลาถ้าปราศจากการสื่อสารที่ถูกต้อง ดังนั้นทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงเป็นพื้นฐาน ที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แต่เฉพาะในทีมงาน Cross Functionเท่านั้น แต่พนักงานทั่วไปก็ต้องเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี และนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นกัน


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและมองเห็นภาพของการทำงานในรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบ Cross Function ได้ชัดเจนมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งได้หลักคิดในการก้าวข้ามอุปสรรค ในการทำงานข้ามสายงาน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับเทคนิคที่สำคัญสำหรับการทำงานแบบ Cross Functionและนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการ์การทำงานในปัจจุบัน 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการออกแบบทีมงานสำหรับการทำงานแบบ Cross Function และสามารถนำไปประยุกต์ออกแบบทีมงานของตนเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานแบบ Cross Functionและแบบทั่วไป
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการทำงานทั่วไป 
      
 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานแบบ Cross Function 
      
 ข้อแตกต่างระหว่างการทำงานแบบ Cross Function กับการทำงานในรูปแบบอื่นๆ 
      
 เหตุใดองค์กรจึงควรนำการทำงานแบบ Cross Function มาประยุกต์ใช้ 
      
 รูปแบบและลักษณะการทำงานของ Cross Function และกรณีตัวอย่าง 
      
 Workshop : อธิบายรูปแบบและระบบการทำงานในปัจจุบัน 
 PART 2 : สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานในแบบCross Function
       อุปสรรคและความท้าทายของการทำงานแบบ Cross Function เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
      
 การสื่อสาร... ทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานแบบ Cross Function
      
 สาเหตุที่ทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง 
      
 หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารเพื่อให้งานสำเร็จ 
      
 เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
      
 Workshop: หลุมพรางและอุปสรรคที่ท่านเผชิญอยู่และเทคนิคในการเอาชนะหลุมพราง 
 PART 3 : เพิ่มผลลัพธ์ด้วยเทคนิคที่สำคัญสำหรับการทำงานแบบ Cross Function
       ปัจจัยสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
      
 พัฒนาคุณสมบัติการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำงานได้กับทุกสถานการณ์ 
      
 ประสานงานแบบรอบทิศด้วยหลักภาวะผู้นำ 360 องศา
      
 เทคนิคการบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน
      
 เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิด
      
 สร้างความมั่นใจในการนำเสนอการประชุม 
      
 Workshop : เทคนิคที่จะนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 PART 4 : ออกแบบทีมงานสำหรับการทำงานแบบ Cross Function
       ประโยชน์ของการทำงานในรูปแบบ Cross Function ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรและพนักงาน 
       Step by Step กับการสร้างทีมงาน Cross Functional 
       ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการสร้างทีมงาน Cross Functional
       Workshop : ออกแบบทีมงานของคุณที่สอดคล้องกับการทำงานปัจจุบัน
       Role Playing : แสดงบทบาทจำลองในการทำงานแบบCross Function 

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้จัดการ 
Line Leader 
หัวหน้างานทุกระดับ 
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม