หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิด และการรายงานแบบ A3 - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิด และการรายงานแบบ A3 (Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 การทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใด แสวงหากำไร หรือไม่แสวงกำไร ผลิตสินค้าออกจำหน่าย หน่วยงานให้บริการ ซื้อมาขายไป ธุรกิจให้คำปรึกษา หรือแม้กระทั่งองค์กรด้านกฎหมาย ล้วนนำเอาวิธีปรับปรุงการทำงาน หรือที่เรียกกันจนชินปากว่า PDCA (Plan Do Check Action) นำมาใช้ในการการปฏิบัติ ทำให้องค์กรนั้น ๆ มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อรวมกับกิจกรรม KaiZen ย่อมทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตามการนำเสนอแผนการ การนำไปปฏิบัติ และการตรวจสอบวัดผล ในหลายองค์กรยังคงประสบปัญหาของจำนวนเอกสารที่มีปริมาณมากหลายหน้ากระดาษ ยากที่จะรวบรวมหรืออธิบายความก้าวหน้าของการลงมือปฏิบัติให้เข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วได้ ดังนั้นนักวิชาการบริหารและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำหลายแห่งได้คิดค้นวิธีการอธิบายแผนการ การดำเนินงาน และผลลัพธ์ของการปฏิบัติให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ด้วยการใช้กระดาษขนาด A3 มาใช้งาน โดยยังคงยึดหลักการของ PDCA เอาไว้อย่างเหนียวแน่น 

วัตถุประสงค์
 ทำความเข้าใจหลักการของ PDCA เทียบกับวิธีการอื่น ๆ เช่น DMAIC, 8D Report
เรียนรู้การนำเสนอแผนการ การวางแผนการทำงาน และการติดตามผล ด้วยกระดาษ A3
PDCA ด้วยกระดาษ A3 สู่การนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ Hoshin Kanri

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 ความเข้าใจพื้นฐาน และความหมายของ PDCA
จะปลูกฝังการทำงานที่คำนึงถึง PDCA ให้กับพนักงานได้อย่างไร
การวางแผน PDCA ในระดับการบริหารงานแต่ละระดับ
การรายงานด้วย A3 ในรูปแบบต่าง ๆ A3-T, A3-X และ Action Plan (Division and Department)

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การบรรยาย ยกตัวอย่าง โดยการสื่อสารแบบ 2 ทาง
2. กรณีศึกษา ทำ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม