หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มผลผลิต พิชิตผลกำไร ด้วย OEE - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เพิ่มผลผลิต พิชิตผลกำไร ด้วย OEE

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะการแข่งขันที่สูงมากในธุรกิจ สำหรับผู้ผลิตแล้วการบริหารต้นทุนการผลิตนับเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะผู้ผลิตที่ทำการผลิตสินค้าในปริมาณมากในลักษณะ Mass Production การบริหารต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ด้วยการบริหารความสามารถที่อยู่ของเครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE) จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ต้นทุนคงที่ของการผลิตต่อหน่วยลดลง แนวคิด Overall Equipment Effectiveness จะมุ่งเน้นเข้าไปจัดการใน 3 ส่วน คือ
   1. Available Time – ใช้เวลาในการผลิตอย่างเต็มที่
   2. Performance – ใช้ศักยภาพของเครื่องจักรอย่างเต็มที่
   3. Quality – ลดของเสียในกระบวนการผลิต 
   โดยจะมุ่งให้ความสำคัญที่การบริหารเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด (Bottleneck Process)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารความสามารถในการทำกำไร 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารต้นทุนการผลิต 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหากระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด (Bottleneck Process) 
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด OEE ไปใช้ในการบริหารต้นทุนการผลิต

กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
ความหมายของการเพิ่มผลผลิต
ประเภทต่าง ๆ ของเพิ่มผลผลิต 
หลุมพรางทางความคิดในเรื่องการเพิ่มผลผลิต 
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 
การบริหารต้นทุนการผลิต
การลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ด้วยการเพิ่มผลผลิต 
การเพิ่มผลผลิต ด้วยแนวคิด OEE 
การคำนวณหาค่า OEE 
แนวทางในการเพิ่ม OEE
Workshop : ฝึกปฏิบัติในการค้นหา Loss ต่าง ๆ และการคำนวณหาค่า OEE ของกระบวนการ

วิธีการฝึกอบรม
 โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มผลผลิตการบริหารOEE

แสดงความคิดเห็น