หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มพลังการทำงานโดยรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มพลังการทำงานโดยรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดที่ดีในการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้สร้างผลลัพธ์ในการทำงานได้อย่างดี การรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำให้เรายิ่งเข้าใจศักยภาพที่เป็นคุณลักษณะของตัวเอง และเข้าใจศักยภาพที่เป็นคุณลักษณะของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น การทำงานร่วมกันจึงประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ด้วยการเข้าใจ กรอบความคิด (Mindset) คุณลักษณะของบุคคล (DISC) และบทบาทหน้าที่ของบุคคล สามารถจูงใจ ลดข้อขัดแย้ง นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้

การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Negotiation) เป็นกระบวนสร้างสมดุลบนข้อจำกัดของคู่เจรจาผ่านการสนทนาให้เกิดเป้าหมายร่วมกัน สามารถสร้างให้เกิดสถานการณ์แบบ WIN:WIN Situation ได้

          BATNA (Best Alternative To a Negotiation Agreement)
          ZOPA (Zone of Possible Agreement)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตัวเอง ดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเอง มาทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC นำไปสู่การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดีมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ DISC กับการขาย การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง ทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นเชิงบวก จูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆจนเกิดความเข้าใจและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นทำงานเป็นทีมเวิร์ค
หลักการพัฒนาตัวเองดึงศักยภาพภายใน (Unleash Your Potential)
      สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
      Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การปลดล็อคข้อจำกัดในตัวเอง (4 Cloud)
      กิจกรรม: เทคนิคเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การเรียนรู้เพื่อ "รู้จักตัวเอง" ด้วย DISC
      สนุกกับความแตกต่างของบุคคล
      การจัดแบ่งคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
      DISC คืออะไร?
      คุณสมบัติของบุคคลด้วยหลักการ DISC
      แนวทางปฏิบัติของบุคคลแต่ละแบบ DISC
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลจากเรื่องเล่า
การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ D-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ I-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ S-Style
      คุณลักษณะและพฤติกรรมของ C-Style
      กิจกรรม : การปฏิบัติของคนแต่ละ Style
การพัฒนาทักษะการขายด้วย DISC (Selling Skill With DISC)
      การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล
      การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
      การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งของลูกค้า
      การเจรจาต่อรองกับบุคคลที่แตกต่าง
      การปิดการขายที่คุณค่าอย่างเหนือชั้น
      Role Playing: การพัฒนาทักษะการขายด้วย DISC


Day II : การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ และเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
      หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      หลักการสำคัญของการลดข้อขัดแย้ง
      Workshop: กำหนดแนวทางการสื่อสาร จูงใจด้วยตัวเอง
หลักการสำคัญของการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      ความหมายของการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      กำหนดจุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองให้ชัดเจน
      Workshop: กำหนดแนวทางเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบการเจรจาต่อรอง
      กำหนดทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด (BATNA)
      ประเมินจุดตัดใจของการเจรจาต่อรอง
      วิเคราะห์ขอบเขตข้อตกลงที่เป็นไปได้ (ZOPA)
      สร้างคุณค่าเสริมในการเจรจาต่อรอง
      สรุปแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
      Workshop: การเตรียมตัวสร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจูงใจอย่างมีประสิทธิผล
      ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Rapport)
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
      ทักษะการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
      ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      กิจกรรม: การฟังให้เข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง
      Workshop: การสื่อสารจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม