หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(NLP for Sale and Service Excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ (NLP for Sale and Service Excellence)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันโลกแห่งการขายและการบริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจในทุกๆองค์กร ได้วิวัฒนาการและมีเทคนิคใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง นักขายและบริการมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ทันตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวางแผน เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าได้ก่อนและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการรักษาลูกค้าในอยู่กับเราไปนานๆได้ย่อมทำให้นักขาย และบริการประสบความสำเร็จ ซึ่งการการขายและการบริการที่องค์กรจะต้องเน้นโดยการนำลูกค้า เป็นจุดศูนย์กลาง และเปลี่ยนจากการขายโดยใช้การนำเสนอสินค้า อย่างเดียวมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่องค์กรมีกับลูกค้าเป็นหลักการขายเชิงที่ปรึกษา เป็นคำตอบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ทางหนึ่งในยุคปัจจุบันที่จะเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ให้คำปรึกษา และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ได้ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว NLP เป็นการศึกษาในเชิงศาสตร์และศิลป์ ของการคิด การสื่อสาร และพฤติกรรม NLP: Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder 
   วิทยากรได้พัฒนาหลักสูตร “เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ (NLP for Sale and Service Excellence)” ในการเสริมสร้าง ทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่ดี ในการใช้ศาสตร์ NLPเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กรของท่าน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
   แนวคิด (Concept) และ หลักการ (Principles) ที่สำคัญของ NLP ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการบริการ เช่น การเข้าใจถึง ประสบการณ์ที่เคยได้รับ ได้ประสบมา (Resourceful) และนำมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก 
1. การปรับสภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการขายแบบ NLP (Mind State Management) และการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอสินค้าและบริการ (Preparation) 
2. การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสำคัญทางการตลาด รวมถึง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการออกแบบ และมีหลักการขายรวมถึงการบริการเชิงรุก 
3. การขายและการบริการ ในยุคใหม่ โดยเราต้องเป็นผู้กำหนดเทรนด์ในอนาคตเพื่อลูกค้า และการ วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Need) 
4. การเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดขายอย่างมีประสิทธิผล (FABA) และการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อ สินค้าและบริการของลูกค้ายุคทางเลือกสูง 
5. หลักการที่สำคัญของการโน้มน้าวและจูงใจ (Influencing and Persuasion Principles) และการสร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า (Trust) 
6. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) และเทคนิคการโน้มน้าว จูงใจ โดยการใช้เทคนิค การจับคู่ (Matching) และ กระจกเงา (Mirroring) และ การจับจังหวะ (Pacing and Leading) 
7. ทักษะการนำเสนอผลลัพธ์ให้กับลูกค้า และ การนำเสนอแบบ 3C เพื่อให้ลูกค้า ระทับใจ 
8. การตอบโต้ข้อโต้แย้งและการปิดการขาย (NLP Objection and Closing) เทคนิคฝังความคิดที่ดี (Anchoring) การช่วยให้ลูกค้าขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการถอดแบบความสำเร็จ 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และวางแนวทางในการปฏิบัติงานจริงต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักขาย หรือผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า 
2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ ด้านงานขาย และงานบริการ 
3. เทรนเนอร์ หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 การปิดการขาย (NLP Closing) ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา ตามแนวทางด้านการขายและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และแนวทางการนำความรู้ไปใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการในขายเชิงที่ปรึกษาในแนวทางของ NLP ตั้งแต่การเตรียมตัวในงานขาย และงานบริการ (Preparation for Creditability) สามารถ สร้างแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย 
การสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า(Need) การสร้างความไว้วางใจที่มีระหว่างผู้อบรมกับลูกค้า (Trust)
สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในงานขาย หรืองานบริการได้จริง 
สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง

รูปแบบการจัดอบรม
 บรรยายแบบ Adult Learning Approach, NLP , Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนตร์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) และ Group Discussion โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม