หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการทำงานบรรลุความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Power Up Potential for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการทำงานบรรลุความสำเร็จ (Power Up Potential for Success)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การสร้างแรงจูงใจในตัวเองด้วยการเพิ่มศักยภาพด้วยเทคนิคต่างๆ ทำให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ บนสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองทันที

เทคนิคการปลดล็อคข้อจำกัดด้านต่างๆของตัวเองด้วยหลักการ NLP (Neuro Linguistic Programming) เพิ่มศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ บรรลุความสำเร็จได้


การเรียนรู้และเข้าใจหลักการแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ทักษะการคิดประเภทต่างๆ ทำให้ได้แนวทางที่ดีในการบรรลุความสำเร็จได้


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness) ที่ติดอยู่นำมาปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเทคนิคต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคต่างๆที่สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างความสำเร็จบนเป้าหมายของตัวเอง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของตัวเองในการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดประเภทต่างๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ แล้วเชื่อมโยงกับการทำงานใน Style ของตัวเอง บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการเพิ่มศักยภาพในตัวเอง (Principle of Potential)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับศักยภาพของตัวเอง
      ทัศนคติเชิงลบ V.S. ทัศนคติเชิงบวก
      กรอบความคิดแบบยึดติด V.S. กรอบความคิดแบบเติบโต
      ความเชื่อที่จำกัด V.S. ความเชื่อที่ทรงพลัง
      ความกลัว (Fear) V.S. ความกล้า (Courage)
      พื้นที่คุ้นเคย V.S. พื้นที่ท้าทาย
      กิจกรรม : เทคนิคพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว
เทคนิคการเพิ่มศักยภาพด้วย NLP
      NLP Communication Model
      การปลดล็อคเมฆ 4 ก้อนเพิ่มศักยภาพ
      การเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing)
      การเพิ่มศักยภาพด้วยการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching)
      กิจกรรม : การใช้เทคนิค NLP เพิ่มศักยภาพ
การพัฒนาทักษะการคิดพิชิตเป้าหมาย
      หลักการจัดการปัญหาพิชิตเป้าหมาย
      ทักษะการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      ทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      Workshop: การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดต่างๆ
คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จ
      กำหนดเป้าหมายชีวิตชัดเจน (Goal Setting for Lift)
      กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง (Courage to change)
      การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
      การลงมือปฏิบัติงานจริง (How to Get Thing Done)
      Workshop: การพัฒนาคุณสมบัติผู้ประสบความสำเร็จ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง