คอร์สฝึกอบรม เรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / เรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการต่างๆมีประโยชน์มากมายมหาศาล หากสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ปัญหาและตัดสินใจการพัฒนาทีมงาน เพราะหลักการต่างๆ นำไปสู่วิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติและสภาพแวดล้อมในแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้น วิธีการที่ดีย่อมเกิดขึ้นจากการเลือกหลักการที่ดีเช่นเดียวกัน 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับหลักการเดิมที่ใช้ปฏิบัติอยู่ให้เหมาะสมก็จะทำให้เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ไม่เกิดความสับสน สงสัยว่าจะใช้หลักการนั้นๆอย่างไร ดังนั้นเทคนิคการเชื่อมโยงหลักการเดิมกับหลักการใหม่ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการประยุกต์ใช้หลักการที่ได้เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

แก่นของหลักการต่างๆ มีความสำคัญที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงเท่านั้น จึงจะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่สามารถเพียงแต่เรียนรู้เท่านั้น กระบวนการที่ใช้สอนจึงใช้แนว Training & Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เช่น
     หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
     การทำงานของสมอง (Brain Working) 
     การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming)
     การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จ (Appreciative Inquiry)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงหลักการใหม่กับหลักการเดิมของตัวไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการต่างๆ พอสังเขปแล้วสร้างแนวทางการประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 สร้างกิจกรรมย่อยต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงจนเข้าใจหลักการต่างๆ ได้ด้วยตัวเองที่ความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงหลักการสู่วิธีการ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของตัวเอง 
       หลักการเกิดขึ้นได้อย่างไร?
       การประยุกต์ใช้หลักการกับการดำเนินชีวิต
       Workshop : การนำหลักการมาสร้างเป็นของตัวเอง

หลักการต่างๆ และการประยุกต์ใช้ (ช่วงที่1) 
       การเรียนรู้และเข้าใจพลังของจิตใต้สำนึก 
       สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยวงจรพฤติกรรม 
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การทำงานของสมอง (Brain Working) 
       กิจกรรมย่อย : การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ 

หลักการต่างๆ และการประยุกต์ใช้ (ช่วงที่2) 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       หลักการเรียนรู้ของสมอง (Step of Learning) 
       การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จ (Appreciative Inquiry) 
       การให้ความสำคัญ ณ เวลาปัจจุบัน (Be Present) 
       กิจกรรมย่อย : การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ

การพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยหลักการต่างๆ
       หลักการใหม่ + หลักการเดิม + กระบวนการ
       การดำเนินชีวิตด้วยหลักการต่างๆ 
       การแก้ไขปัญหาด้วยหลักการต่างๆ
       การพัฒนาทีมงานด้วยหลักการต่างๆ 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วงจรพฤติกรรม จิตใต้สำนึกสมอง

แสดงความคิดเห็น