หลักสูตรฝึกอบรม เรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม เรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการต่างๆมีประโยชน์มากมายมหาศาล หากสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ปัญหาและตัดสินใจการพัฒนาทีมงาน เพราะหลักการต่างๆ นำไปสู่วิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติและสภาพแวดล้อมในแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้น วิธีการที่ดีย่อมเกิดขึ้นจากการเลือกหลักการที่ดีเช่นเดียวกัน 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับหลักการเดิมที่ใช้ปฏิบัติอยู่ให้เหมาะสมก็จะทำให้เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ไม่เกิดความสับสน สงสัยว่าจะใช้หลักการนั้นๆอย่างไร ดังนั้นเทคนิคการเชื่อมโยงหลักการเดิมกับหลักการใหม่ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการประยุกต์ใช้หลักการที่ได้เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

แก่นของหลักการต่างๆ มีความสำคัญที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงเท่านั้น จึงจะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่สามารถเพียงแต่เรียนรู้เท่านั้น กระบวนการที่ใช้สอนจึงใช้แนว Training & Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เช่น
     หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
     การทำงานของสมอง (Brain Working) 
     การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming)
     การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จ (Appreciative Inquiry)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงหลักการใหม่กับหลักการเดิมของตัวไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการต่างๆ พอสังเขปแล้วสร้างแนวทางการประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 สร้างกิจกรรมย่อยต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงจนเข้าใจหลักการต่างๆ ได้ด้วยตัวเองที่ความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงหลักการสู่วิธีการ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของตัวเอง 
       หลักการเกิดขึ้นได้อย่างไร?
       การประยุกต์ใช้หลักการกับการดำเนินชีวิต
       Workshop : การนำหลักการมาสร้างเป็นของตัวเอง

หลักการต่างๆ และการประยุกต์ใช้ (ช่วงที่1) 
       การเรียนรู้และเข้าใจพลังของจิตใต้สำนึก 
       สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยวงจรพฤติกรรม 
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การทำงานของสมอง (Brain Working) 
       กิจกรรมย่อย : การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ 

หลักการต่างๆ และการประยุกต์ใช้ (ช่วงที่2) 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       หลักการเรียนรู้ของสมอง (Step of Learning) 
       การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จ (Appreciative Inquiry) 
       การให้ความสำคัญ ณ เวลาปัจจุบัน (Be Present) 
       กิจกรรมย่อย : การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ

การพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยหลักการต่างๆ
       หลักการใหม่ + หลักการเดิม + กระบวนการ
       การดำเนินชีวิตด้วยหลักการต่างๆ 
       การแก้ไขปัญหาด้วยหลักการต่างๆ
       การพัฒนาทีมงานด้วยหลักการต่างๆ 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง