หลักสูตรฝึกอบรม เรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / เรียนรู้หลักการ เสริมสร้างหลักเดิม เพิ่มเติมศักยภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการต่างๆมีประโยชน์มากมายมหาศาล หากสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ปัญหาและตัดสินใจการพัฒนาทีมงาน เพราะหลักการต่างๆ นำไปสู่วิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติและสภาพแวดล้อมในแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้น วิธีการที่ดีย่อมเกิดขึ้นจากการเลือกหลักการที่ดีเช่นเดียวกัน 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับหลักการเดิมที่ใช้ปฏิบัติอยู่ให้เหมาะสมก็จะทำให้เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ไม่เกิดความสับสน สงสัยว่าจะใช้หลักการนั้นๆอย่างไร ดังนั้นเทคนิคการเชื่อมโยงหลักการเดิมกับหลักการใหม่ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการประยุกต์ใช้หลักการที่ได้เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

แก่นของหลักการต่างๆ มีความสำคัญที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงเท่านั้น จึงจะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่สามารถเพียงแต่เรียนรู้เท่านั้น กระบวนการที่ใช้สอนจึงใช้แนว Training & Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เช่น
หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming)
       การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จ (Appreciative Inquiry)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงหลักการใหม่ กับหลักการเดิมของตัวไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการต่างๆ พอสังเขปแล้วสร้างแนวทางการประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
สร้างกิจกรรมย่อยต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงจนเข้าใจหลักการต่างๆ ได้ด้วยตัวเองที่ความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงหลักการสู่วิธีการ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของตัวเอง 
       หลักการเกิดขึ้นได้อย่างไร?
       การประยุกต์ใช้หลักการกับการดำเนินชีวิต
       Workshop : การนำหลักการมาสร้างเป็นของตัวเอง

หลักการต่างๆ และการประยุกต์ใช้ (ช่วงที่1) 
       การเรียนรู้และเข้าใจพลังของจิตใต้สำนึก 
       สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยวงจรพฤติกรรม 
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       กิจกรรมย่อย : การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ

หลักการต่างๆ และการประยุกต์ใช้ (ช่วงที่2) 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       หลักการเรียนรู้ของสมอง (Step of Learning)
       การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อสร้างความสำเร็จ (Appreciative Inquiry)
       การให้ความสำคัญ ณ เวลาปัจจุบัน (Be Present)
       กิจกรรมย่อย : การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ

การพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยหลักการต่างๆ
       หลักการใหม่ + หลักการเดิม + กระบวนการ
       การดำเนินชีวิตด้วยหลักการต่างๆ 
       การแก้ไขปัญหาด้วยหลักการต่างๆ
       การพัฒนาทีมงานด้วยหลักการต่างๆ 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วงจรพฤติกรรมจิตใต้สำนึกสมอง

แสดงความคิดเห็น