หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องน้ำใจของทีม - หลักสูตร 2 วัน

(Team Spirit Workshop)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เรื่องน้ำใจของทีม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งที่แสนมหัศจรรย์ที่สุดในโลก และมีศักยภาพหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่การที่จะดึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มาใช้ได้นั้น จำเป็นต้องผ่านขบวนการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเป็นขั้นตอน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสติปัญญาและความสามารถตลอดจนการใช้ทักษะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ทำให้มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน อันมีผลทำให้ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีส่วนช่วยในการดึงศักยภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มาร่วมสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานนั่นเอง

หากองค์กรใดสามารถฝึกฝนพัฒนาและสามารถนำศักยภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะทางด้านเจตนาจากภายใน (Spirit หรือน้ำใจ) ของมนุษย์หรือของบุคลากรในองค์กรออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทีมงานได้ ย่อมเป็นที่มั่นใจได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นย่อมก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาศักยภาพของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีหลักเกณฑ์และหลักการในการกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมในขณะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม การแสดงออกซึ่งน้ำใจของทีม
เพื่อเป็นการเสริมสร้างซื่อเสียงให้หน่วยงานและองค์กรสืบต่อไป
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรแบบ 1 วัน
เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเอง
เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ
การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะการสร้างความมีน้ำใจของทีม
ศิลปะการสร้างความมีน้ำใจของทีม
การสร้างความจงรักภักดีต่อทีม

หลักสูตรแบบ 2 วัน
เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเอง
เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ
การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การสร้างความจงรักภักดีต่อทีม
การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
เทคนิคการฝีกฝนการกล้าแสดงออก
ศิลปะแห่งการให้อภัย
เทคนิคการบริหารน้ำใจของทีมดอทคอม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
หลักสูตร 1 วัน เน้น การค้นหาและดึงศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเน้นสร้างความสุข การมีน้ำใจให้กับทีมงาน
หลักสูตร 2 วัน เน้น ความรู้จากวันแรกต่อยอดเจาะลึก ฝีกฝนทักษะส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างเส้นใย แห่งความแข็งแกรงของศักยภาพส่วนบุคคลอันจะมีผลต่อการทำงานเป็นทีม

แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การบรรยาย
สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับขององค์กร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : น้ำใจของทีมTeam Spiritทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น