หลักสูตรฝึกอบรม เลือกคนให้เหมาะกับงานด้วยโหราศาสตร์ไทย - หลักสูตร 2 วัน
(Recruiting the right person to work with Thai Astrology)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เลือกคนให้เหมาะกับงานด้วยโหราศาสตร์ไทย (Recruiting the right person to work with Thai Astrology)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      โหราศสาสตร์เป็นศาสตร์ที่มนุษย์มีการเรียนการสอนและให้ความสนใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญของโหราศาสตร์นั้นได้แพร่กระจายไปยังมนุษย์ทุกชนชั้นจนอาจกล่าวได้ว่าโหราศาสตร์เป็นฐานความคิดสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยความรู้ทางโหราศาสตร์นั้นเป็นความรู้สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ระบบการโคจรของดวงดาวที่เรียกว่า ดาราศาสตร์ ส่วนในระบบโหราศาสตร์เรียกว่า จักราศี อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ของเส้นทางการโคจรของกลุ่มดวงดาว ส่วนโหราศาสตร์เป็นการเรียนรู้อำนาจของดวงดาว และอำนาจของการโคจรของกลุ่มดาวต่าง ๆ ดาราศาสตร์จึงมีลักษณะทีเป็นรูปธรรม ในขณะที่โหราศาสตร์เป็นเรื่องของนามธรรมและถือว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์นั้นได้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตลอดมา ความรู้โหราศาสตร์ในยุคอดีตทั้งของอินเดียโบราณ กรีก อียิปต์โบราณ ถือกันว่า การโคจรของดวงอาทิตย์เป็นแนวสำคัญเพื่อกำหนดแบ่งช่วงเวลาองศาในการโคจรและกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านเป็นแนวคิดสำคัญแนวคิดหนึ่งของโลกเรียกว่า สุริยคติ ในขณะที่ประเทศจีน และกลุ่มประเทศทางซีกโลกตะวันออกก กำหนดนับการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักสำคัญนับตั้งแต่เริ่มเปล่งแสง เต็มดวง สิ้นแสง เป็นวงจรการเดินทางของดวงจันทร์ซึ่งมีอิทธิต่อพืชพันธุ์ในโลกและมนุษย์จึงนิยมช่วงเวลา องศาในการโคจร และกลุ่มดวงดาวที่ดวงจันทร์โคจรผ่าน
      วิชาโหราศาสตร์ยังเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่สังคมยังใช้งาน และยังมีความเชื่อในเรื่องอำนาจของดวงดาวว่ามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย โดยได้แบ่งความเชื่อในวิชาโหราศาสตร์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการคำนวณและฤกษ์ยาม 2) กลุ่มพยากรณ์ และ 3) กลุ่มพิธีกรรม กลุ่มของโหราศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการ บูรณาการกันในระหว่างกลุ่มอย่างแยกกันไม่ออกเพราะความรู้ทางโหราศาสตร์ที่แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ของโหราศาสตร์ดังกล่าวมานี้จะมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสะท้อนออกมาเชิงคุณค่าทางวิถี วัฒนธรรม จากเหตุผลดังกล่าวที่ว่ามาจึงมีการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวาง
      หลักสูตรนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้พฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ต้องการรับสมัครเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ โดยผ่านการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทย ซึ่งการพยากรณ์จะทำให้รู้ในเรื่องพฤติกรรมนิสัย จิตใจมองหาแสวงหาสิ่งใดเป็นหลัก การเงินเป็นอย่างไร การงานเป็นอย่างไร เขาเหมาะกับงานประเภทไหน ความมั่นคงทางครอบครัว มีปัญหาเรื่องความรักหรือไม่ และสุดท้ายเขามีสุขภาพแข็งดีหรือไม่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมหาคนที่เหมาะสมกับงานได้จริงๆ ใช้คนให้ถูกกับงาน
เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและการพยากรณ์โหราศาตร์ไทย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพยากรณ์ดวงชะตาเรื่อง นิสัย จิตใจ การงาน เงิน ความรัก สุขภาพได้
เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 มาตราโหร องศาของจักรราศี
จักรราศีทั้ง 12 ราศี
มาตรฐานดาว เกษตร ประเกษตร มหาอุจจ์ มหาจักร อุจจาภิมุข อุจจาวิลาส ราชาโชค เทวีโชค
ธาตุประจำราศี ดิน น้ำ ลม ไฟ
กายวิภาคใช้ทายโรคภัยไข้เจ็บ
ทักษา ทิศมงคล ไม่มงคล
ความหมายดาว
ความหมายภพ(เรือน) ทั้ง 12 ภพ งาน เงิน ความรัก สุขภาพ ก็จะอยู่ในนี้
การกระทบดาวแต่ละดวง ในแต่ละภพ
ฝึกพยากรณ์ดวงชะตา

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยาย 60 %
กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม