หลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน ด้วย EQ-IQ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน ด้วย EQ-IQ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา ช่วยสร้างคุณค่าให้กับงานที่ปฎิบัติ””

หลักการและเหตุผล
อารมณ์และสติปัญญาของพนักงาน มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในทุกเนื้องาน เพราะอารมณ์และสติปัญญาที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนบริหารอาจส่งผลให้งานนั้นๆไม่ประสบผลสำเร็จได้ การเรียนรู้และเข้าใจกับภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาทั้งของตนเองและผู้อื่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ล่วงรู้ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และช่วยปรับประยุกต์ภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาได้อย่างมีกลยุทธ์และชาญฉลาด ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ภาวะกดดันคับขันในรูปแบบใด ก็สามารถนำพาให้การทำงานต่างๆส่งผลลัพธ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกประการหนึ่งในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาก็คือ การเสริมสร้างคุณค่าให้กับตนเองและงานที่ปฎิบัติ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัวของพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองได้คิด ได้ปฎิบัติ ได้ร่วม ช่วยส่งผลเกิดเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนตัวของพนักงานจากภายในให้ต้องการที่จะปฎิบัติงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเสริมสร้างคุณค่า ให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสติปัญญาให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดให้เกิดขึ้นกับการทำงาน รวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

“สัมพันธ์ภาพแห่งความสำเร็จ ย่อมเกิดจากความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาเสมอ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความฉลาดทางอารมณ์กับการทำงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความฉลาดทางสติปัญญากับการทำงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสอดประสานความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาจากภายในของตนเอง ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเนื้องาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การมองตนเองจากภายในสู่ภายนอก
ผลของอารมณ์ EQ ต่อการปฎิบัติงาน 
ผลของสติปัญญา IQ ต่อการปฎิบัติงาน 
ความฉลาดทางอารมณ์ EQ เป็นอย่างไร 
ความฉลาดทางสติปัญญา IQ เป็นอย่างไร 
ข้อพึงปฎิบัติต่อภาวะทางอารมณ์และทางสติปัญญา 
การสอดประสานระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาในการทำงาน 
คุณค่าและประสิทธิภาพในเนื้องาน มีความสำคัญอย่างไร 
การสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 
หลุมพลางทางอารมณ์และทางสติปัญญา 
ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ด้วยความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างคุณค่าของตนเอง จากความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 

         อบรมบริการ ให้โจทย์การสร้างความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
         อบรมบริการ นำเสนอบทบาทภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : EQIQการพัฒนา

แสดงความคิดเห็น