หลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน ด้วย EQ-IQ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน ด้วย EQ-IQ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา ช่วยสร้างคุณค่าให้กับงานที่ปฎิบัติ””

หลักการและเหตุผล
อารมณ์และสติปัญญาของพนักงาน มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในทุกเนื้องาน เพราะอารมณ์และสติปัญญาที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนบริหารอาจส่งผลให้งานนั้นๆไม่ประสบผลสำเร็จได้ การเรียนรู้และเข้าใจกับภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาทั้งของตนเองและผู้อื่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ล่วงรู้ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และช่วยปรับประยุกต์ภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาได้อย่างมีกลยุทธ์และชาญฉลาด ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ภาวะกดดันคับขันในรูปแบบใด ก็สามารถนำพาให้การทำงานต่างๆส่งผลลัพธ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกประการหนึ่งในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาก็คือ การเสริมสร้างคุณค่าให้กับตนเองและงานที่ปฎิบัติ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัวของพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองได้คิด ได้ปฎิบัติ ได้ร่วม ช่วยส่งผลเกิดเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนตัวของพนักงานจากภายในให้ต้องการที่จะปฎิบัติงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเสริมสร้างคุณค่า ให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสติปัญญาให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดให้เกิดขึ้นกับการทำงาน รวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

“สัมพันธ์ภาพแห่งความสำเร็จ ย่อมเกิดจากความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาเสมอ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความฉลาดทางอารมณ์กับการทำงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความฉลาดทางสติปัญญากับการทำงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสอดประสานความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาจากภายในของตนเอง ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเนื้องาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การมองตนเองจากภายในสู่ภายนอก
ผลของอารมณ์ EQ ต่อการปฎิบัติงาน 
ผลของสติปัญญา IQ ต่อการปฎิบัติงาน 
ความฉลาดทางอารมณ์ EQ เป็นอย่างไร 
ความฉลาดทางสติปัญญา IQ เป็นอย่างไร 
ข้อพึงปฎิบัติต่อภาวะทางอารมณ์และทางสติปัญญา 
การสอดประสานระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาในการทำงาน 
คุณค่าและประสิทธิภาพในเนื้องาน มีความสำคัญอย่างไร 
การสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 
หลุมพลางทางอารมณ์และทางสติปัญญา 
ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ด้วยความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างคุณค่าของตนเอง จากความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 

         อบรมบริการ ให้โจทย์การสร้างความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
         อบรมบริการ นำเสนอบทบาทภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม