หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางก้าวสู่วิทยากรคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางก้าวสู่วิทยากรคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ในแต่ละปีที่เติบโต ในแต่ละองค์กรต่างก็สั่งสมประสบการณ์ จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่มีค่า และมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละองค์กรขึ้นมา และองค์ความรู้นี้เองที่จำเป็นต้องถูกส่งต่อแก่พนักงานจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กร 
   และคงไม่มีใครเข้าใจในองค์ความรู้ดังกล่าว และรู้จักวัฒนธรรมของคนในองค์กรได้ดีเท่ากับผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติงาน ผู้ที่ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหาที่จะเกิดขึ้น และสามารถค้นหาวิธีการในการบริหารจัดการให้ทุกเรื่องคลี่คลาย จนกลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งสะสมอยู่ในตัวเอง 
   ดังนั้น ในแต่ละองค์กรจึงพยายามสร้างวิทยากรภายใน เพื่อให้เป็นผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับพนักงานคนอื่นๆ แต่คนที่มีความรู้เอง กลับไม่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ พอไปบรรยายแล้วผู้เรียนไม่สนใจและไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองสอน ก็ทำให้ความมั่นใจและแรงจูงใจการเป็นวิทยากรของตนเองนั้นยิ่งลดน้อยลง 
   ในแง่มุมของผู้เรียน โดยหลักการการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ของเรานั้น มีหลายสิ่งที่เราควรให้ความสนใจ และต้องบริหารจัดการตั้งแต่สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ วิธีการและช่องทางในการสื่อสารและรับข้อมูลของแต่ละบุคคล ก่อนที่จะไปสู่การส่งมอบเนื้อหาที่เราต้องการ จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่เราบรรยาย มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียน สามารถจดจำและนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะหากเราไม่ใส่ใจและจับสังเกตความกลัวความเครียดที่เกิดขึ้นกับสมองของผู้เรียนได้ สมองของผู้เรียนจะเข้าสู่โหมดปกป้องและหยุดการเรียนรู้ทันที แต่ถ้าเรารู้จักธรรมชาติของสมองผู้เรียนในจุดนี้ เราก็จะสามารถออกแบบและบริหารบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
   ส่วนตัววิทยากรหรือผู้บรรยายเอง ก็ต้องรู้สึกชอบและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นผู้บรรยาย ต้องรู้จักตนเอง รู้ในสิ่งที่ตนเองชอบและเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาการเป็นวิทยาของตนเองจากจุดแข็ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ มุ่งมั่น และสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว 
   นอกจากนั้นตัวของวิทยากรเองต้องเห็นความสำคัญและเข้าใจขั้นตอนของการวางแผน ทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน และเพิ่มความมั่นใจของตัววิทยากรในการบรรยายเอง เพราะสามารถประเมินถึงสถานการณ์และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการอบรมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
   ซึ่งเมื่อทั้งผู้เรียนและผู้บรรยายเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ของตนเองเช่นนี้ การเรียนรู้ก็จะราบรื่น มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนก็จะรู้สึกดีกับผู้สอนจากประโยชน์ที่ตนเองได้รับ ผู้บรรยายหรือวิทยากรเองก็มีความมั่นใจและรู้สึกมีคุณค่ากับสิ่งที่ตนเองได้ทำ นอกจากความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนดีขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมี และต้องการส่งมอบคุณค่าของสิ่งนี้ให้กับคนอื่นๆ ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
2. เข้าใจหลักการธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง มีกระบวนการ และเทคนิคที่จะโน้มน้าวให้สมองของผู้เข้าอบรม ได้รับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการอย่างแท้จริง
3. มองเห็นภาพรวมของการเป็นวิทยากร เข้าใจกระบวนการทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม

กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ช่วงที่หนึ่ง 
       สำรวจกรอบความคิด ทุกคนมีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
       ธรรมชาติของสมองกับการเรียนรู้
       ทัศนคติเชิงบวกกับการเป็นวิทยากร
       ค้นหาศักยภาพในตัวเรา สิ่งที่เราสามารถส่งมอบกับคนอื่นๆ
       กิจกรรม สำรวจแนวคิดในการเป็นวิทยากรของเรา 
 ช่วงที่สอง
       การฝึกอบรมในแนวทาง Training and Group Coaching
       แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในแนวทาง Training and Group Coaching
       องค์ประกอบของการบรรยาย
       วิธีการสร้างหลักสูตรในรูปแบบของตัวเราเอง
       กิจกรรม นำเสนอตัวอย่างหลักสูตรของตนเอง 
 ช่วงที่สาม 
       ออกแบบขั้นตอนของการฝึกอบรมในรูปแบบของตนเอง
       ขั้นตอนในการฝึกอบรม 
       ประเภทของ Slide
       เทคนิคการสร้างความสุขให้กับผู้เรียน
       เทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เรียน
       กิจกรรม ออกแบบขั้นตอนการบรรยายของตนเอง 
 ช่วงที่สี่
       การประยุกต์เพื่อการนำไปใช้
       หลุมพรางสำหรับวิทยากรมือใหม่ 
       เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
       เทคนิคการกระตุ้นและติดตามผล
       บทบาทสมมติ ตัวอย่างการบรรยายหลักสูตรของตนเอง 
 ช่วงที่ห้า สรุป 
       สรุป
       แลกเปลี่ยนและตอบคำถาม 
       ส่งการบ้านที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
วิทยากรภายใน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม