หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางสู่การเป็นฟามืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Art of Facilitation (Intro))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เส้นทางสู่การเป็นฟามืออาชีพ (Art of Facilitation (Intro))

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
        ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤติโรคระบาด หรือยทบาทที่เพิ่มขึ้นของสมองประดิษฐ์ (AI) สิ่งที่จะสามารถนำพาแพแห่งองค์กร ให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ ก็มีแต่ผู้ที่อยู่ในแพนั้น ที่พร้อมจะพายแพแห่งองค์กรนี้ข้ามอุปสรรคต่างๆ จนไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้ได้
        การกลับมาสำรวจศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และการสร้างพลังแห่งการรวมกลุ่มของคนในองค์กร (Synergy) นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนสั่งสมมาเป็นแรมปีจากการทำงาน เมื่อได้นำมารวมกัน และสังเคราะห์ตกผลึกใหม่เป็นความรู้ขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถนำพาองค์กรให้ยืนหยัด และฟันฝ่าอุปสรรคไปได้
        Facilitation (Group Facilitation) คือแนวทางหนึ่งที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการเข้าถึงศักยภาพ ของแต่ละบุคคลทั้งในมิติของปัจเจก และมิติของความสัมพันธ์กับองค์กร ผ่านทักษะ และกระบวนการ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ของกกลุ่มและองค์กร และในขณะเดียวกัน ยังช่วยปรับลดรูปแบบพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อองค์กรด้วย ทั้งหมดเพื่อให้แพแห่งองค์กรมั่นใจว่าได้ใช้ทรัพยากรที่มีภายในอย่างเต็มที่ เพื่อฟันฝ่ากระแสน้ำแห่งความเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกรากนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้จัก Facilitation ให้เกิดขึ้นในองค์กร และปลูกฝังทักษะที่ Facilitator ควรมี เพื่อที่จะสามารถเป็นกลุ่มบุคคล ที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรที่ดีอยู่แล้ว และปรับทิศในส่วนที่ต้องพัฒนา เพื่อเป็นการสะสมขุมกำลัง ศักยภาพขององค์กร และสามารถแนะนำการทิศทางการเดินทางขององค์กรให้สอดคล้องกับ ศักยภาพที่มีได้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสการใช้ทักษะของ Facilitator ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานของตนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
What is facilitation? (การทำความรู้จักกับ facilitation)
      อบรม สัมมนา ทำความรู้จักว่าอะไรคือการฟา
      อบรม สัมมนา มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟา
      อบรม สัมมนา เชื่อมโยงกับแนวทางการนำไปใช้กับงาน เพื่อประโยชน์ที่ดีขึ้นในงาน
ทักษะของการฟา
      อบรม สัมมนา ทักษะทั่วไปที่ฟาควรมี
      อบรม สัมมนา ทักษะการฟัง และการตั้งคำถาม
      อบรม สัมมนา ทักษะส่วนตัว เพื่อการเป็นฟาในแบบของตนเอง
      อบรม สัมมนา framework ของการฟา
การ intervention และ บทบาทสมมุติ
      อบรม สัมมนา การ intervention เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
      อบรม สัมมนา การเล่นบทบาทสมมุติสถานการณ์จริง เพื่อการได้ลองใช้ทักษะการฟา ในสถานการณ์ต่างๆ (ประชุม, ลดความขัดแย่ง, ระดมสมอง หรืออื่นๆ ตามที่ผู้เข้าร่วมอยากนำมาทดลองใช้ในห้อง)
การถอดบทเรียน และ Q&A
      อบรม สัมมนา ถอดบทเรียนกระบวนการฟา จากการเรียนรู้ตลอดวันที่ผ่านมา
      อบรม สัมมนา ตอบข้อสงสัย และ ขยายความบางเนื้อหาที่กลุ่มต้องการ (ตามกระบวนการ facilitation)

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
        ได้มีความรู้จักการ facilitation และเห็นความแตกต่างในประโยชน์ของการ facilitation เมื่อเทียบกับการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น และสามารถเริ่มนำทักษะการ facilitation ไปใช้ในสถานะการณ์ต่างๆ ได้

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ
        บรรยากาศที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เห็นความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและชี้แนะของบุคลากรในองค์กร ในส่วนงานที่ตนเองเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างบรรยากาศพื้นฐานของการจัดการการเรียนรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรให้เกิดขึ้น

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง o การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

     การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการเกิดความขัดแย้ง
2. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงกรอบความคิด (mindset) การเข้าใจตัวเองและรูปแบบพฤติกรรมตนเอง ที่มีเมื่อเกิดความขัดแย้ง
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนการเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์เมื่อเกิดความขัดแย้ง
4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการฟังที่ดีเพื่อลดโอกาสการเกิดความขัดแย้ง
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้การทำงานร่วมกันได้

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม