หลักสูตรฝึกอบรม แก่นแท้แห่งวิถีโตโยต้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / แก่นแท้แห่งวิถีโตโยต้า

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   Toyota Production System (TPS) คือ ระบบการผลิตของ Toyota ที่ยึดหลักการผลิตโดยที่ไม่ให้มีสินค้า เหลือ หลักดังกล่าวมีจุดประสงค์ คือ ผลิตเฉพาะสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการเท่านั้น โดยจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยมองว่าการผลิตโดยมีสินค้าในStock ถือว่าเป็นต้นทุน จึงต้องผลิตโดยไม่ให้มี Stock เหลือ 
   หลักการดังกล่าวทำให้สินค้ามีต้นทุนการผลิตต่ำ โดยใช้วิธีการ 2 เสาหลักของระบบการผลิตแบบ Toyota Production System คือ เสาที่ 1 Just In Time (JIT) เป็นปรัชญาที่มุ่งหมายให้ผลิตสิ่งที่ต้องการ ส่งมอบได้ตามเวลาที่ต้องการในปริมาณที่ต้องการ และมีสินค้าคงคลังเหลือน้อยที่สุด เสาที่ 2 คือ Quality หรือ Jidoka หลักการที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพโดยไม่ปล่อยของเสียหลุดออกไปยังลูกค้า โดยพนักงานและเครื่องจักรสามารถที่จะหยุดการทำงานได้เองเมื่อสายการผลิตเกิดปัญหา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปรัชญาของวิถีโตโยต้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ“วิถีแบบลีน” ที่กำเนิดจากโตโยต้า คือ อะไร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (value stream mapping)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจปรัชญา 4 ข้อ ของโตโยต้า
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักการบริหาร 14 ประการของโตโยต้า
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการปรับปรุงงาน Kaizen ตามวิถีโตโยต้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทำไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ? 
2. วิถีการทำงานแบบโตโยต้า (Toyota Way) ต้นกำเนิดแนวคิด Lean
3. หลักการพื้นฐานของลีน 5 ประการ
4. การเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (value stream mapping)
5. ปรัชญา 4 ข้อ ของโตโยต้า
6. หลักการบริหาร 14 ประการของโตโยต้า
7. แนวคิดการปรับปรุงงาน Kaizen ตามวิถีโตโยต้า 
8. การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยใช้หลัก 8 Wastes 
9. การค้นหาความสูญเสียในการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H 
10. เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทำงานด้วยแนวคิด “ECRS”

แนวทางในการฝึกอบรม
1. บรรยาย 40%
2. เรียนรู้ผ่าน Clip VDO, Game และ Workshop 60%


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำงานการผลิตลีน

แสดงความคิดเห็น