หลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดทางการเงินเพื่อผลกำไรสำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี - หลักสูตร 1 วัน
(Financial Concept for profit making for non-finance Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดทางการเงินเพื่อผลกำไรสำหรับผู้จัดการที่ไม่ได้จบบัญชี (Financial Concept for profit making for non-finance Manager)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ตำแหน่งผู้จัดการไม่ว่าจะอยู่ในแผนกไหนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำไรหรือขาดทุนให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นแผนกใช้เงินหรือแผนกที่หาเงินให้กับบริษัท แต่โดยส่วนใหญ่ผู้จัดการที่ทำงานนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี มักจะไม่เข้าใจวิธีที่บริษัทใช้เงินเพื่อทำกำไร หรืออะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทขาดทุน หรือบางครั้งเมื่อเข้าประชุมร่วมกับแผนกการเงินก็มักจะไม่เข้าใจถึงการรายงานของแผนกการเงินของบริษัท แต่การจะให้ผู้จัดการทุกท่านต้องไปเรียนวิชาบัญชีมาก่อนก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัย และมีความยากลำบาก (Managers, no matter what the department they come from, involve with profit or lost of their company. However, non-finance managers usually do not understand well of how company use money for making profit or which is the cause that make loss to the company. Sometimes when they have meeting with financial department, they might not understand well the report from the financial department. Unfortunately, sending all managers to learn accounting or finance has some difficulty.)


วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทางบัญชี การใช้ ทรัพย์สิน เงินทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ (The participant will learn and understand the financial concept and how to use asset, capital, owner equity, loan, etc. to do business operation.)
การวางแผนการขายให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด (How to make sales plan to meet the market demand.)
การบริหารเงินสด (Cash flow management.)
ต้นทุนของการปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวข้องกับการขายอย่างไร (How the cost of quality improvement involves with the sales performance.)
การกู้ยืม และภาระดอกเบี้ยที่อาจทำให้บริษัทกำไร หรือขาดทุน (Loan and interest burden might make the company profit or lost.)
การวางแผนการผลิต และการคาดการณ์ตลาดในภาวะที่มีการแข่งขันสูง (Production planning and Sales planning during the high competition.)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา เรียนรู้เรื่องการก่อตั้งบริษัท พื้นฐานความเข้าใจ Balance Sheet (How a company setting up and the basic knowledge of balance sheet.)
อบรม สัมมนา เการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ (How the sales price is set.)
อบรม สัมมนา เการเป็นผู้นำด้านต้นทุนสินค้าที่ถูก แต่คุณภาพดี (Being the leadership of cheap cost but high quality)
อบรม สัมมนา เการบริหารเงินสด (Cash flow management)
อบรม สัมมนา เกำไรอาจไม่ได้หมายถึงความอยู่รอดของบริษัท (Profit might not mean the survival of the company)
อบรม สัมมนา เการวางแผนการผลิต การขาย และบริหารสินค้าคงคลัง (The relationship of Production, Sales and Inventory management)
อบรม สัมมนา เจะเกิดอะไรขึ้นหากต้องปลดพนักงานเมื่อตลาดหดตัว (What will happen when excessive labor must be released when the market turned down.)
อบรม สัมมนา เการทำความเข้าใจในรายงานผลกำไร ขาดทุนของบริษัท (Understanding the profit and loss of company.)
อบรม สัมมนา เความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินจะช่วยให้บริษัทมีกำไรได้อย่างไร (How understanding in financial concept of all managers will help improving profitability to the company)

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
ตลอดการอบรมจะเป็นการเรียนแบบ Simulation สลับกับการให้ความรู้ด้านการเงิน คล้ายกับการเล่น Board game ชนิดหนึ่ง ทำให้ผู้เข้าอบรมไม่เบื่อ และมีความเข้าใจในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของบริษัทมากขึ้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม