หลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดเพื่อประสิทธิภาพงานที่สูงขึ้นและสมดุลชีวิตกับงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Higher Performance And Work-life balance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดเพื่อประสิทธิภาพงานที่สูงขึ้นและสมดุลชีวิตกับงาน (Higher Performance And Work-life balance)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 Global Effect ผลกระทบในหลายเหตุการณ์สำคัญระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ, การเปลี่ยนขั้วผู้นำทางเศรษฐกิจ, Digital Disruption เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและส่งผลกระทบไปทุกธุรกิจ เกิดนิยามการค้าใหม่ๆ ในแบบออนไลน์ผ่าน e-commerce platform, Logistics และอื่นๆ รวมถึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
Burnout Syndrome (Miller & Smith,1993) คือ ภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ สืบเนื่องจากความเครียดต่อเนื่องที่มาจากการทำงาน เกิดความรู้สึกหมดไฟ ไร้อารมณ์ร่วมกับการทำงาน ตอบสนองน้อยลงส่งผลให้การทำงานได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี
ด้วย 2 เหตุผลข้างต้นล้วนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับและทุกมิติของการใช้ชีวิต สร้างปัญหาโดยตรงกับคนทำงานในทุกธุรกิจ ฉุดรั้งทั้งความสามารถในการทำงานและเรื่องความสุขในการดำเนินชีวิต จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตร ที่ต้องผ่านการออกแบบอย่างตั้งใจ ด้วยเจตนาดีที่จะปรับสมดุลของชีวิต ยกระดับผลลัพธ์การทำงานและสร้างความเข้าใจในการดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและส่งต่อไปยังผู้คนรอบตัว
เหมาะสำหรับผู้รักการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อปลดล็อคความรู้สึกทางลบ พร้อมปลุกพลังชีวิตการทำงานให้กลับมาอย่างมีคุณค่าและมีจุดมุ่งหมายอีกครั้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อรู้...ในหลักการพื้นฐานของการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวในโลกยุคใหม่
เพื่อเข้าใจ...ในวิธีปรับสมดุลเพื่อสร้างผลลัพธ์การทำงานที่ดี พร้อมชีวิตส่วนตัวที่มีความสุข
เพื่อประยุกต์...ใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้จริงโดยตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จริงจัง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 World has changed…what about you?
        Workshop 1 Check your understanding
The great expectations ความท้าทายจากความคาดหวัง
Performance/Productivity/Efficiency/Effective ความคล้ายคลึงที่สร้างความแตกต่าง
        Workshop 2 Today Performance
Which way the world go round (New rules) ทิศทางที่โลกหมุนและกฏแห่งยุคสมัยใหม่
What should I do for now…Open the doors. สิ่งที่เราควรทำกับประตู 5 บาน
    1. Important things in your life
        Activity 1 What if…?
    2. Activities in your life
    3. Role in your life
         Activity 2 How many hat…?
    4. Design your life
    5. Adjust your Work - Life balance
        Workshop 3 Self Evaluation

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 Greeting & Asking expectations
Introduction & Course objective, Brainstorming
Lead to content + Workshop & Activities

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม