หลักสูตรฝึกอบรม แนวทางการบรรลุความสำเร็จของพนักงานขาย ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(How to be the Successful salesman In the New Paradigm)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม แนวทางการบรรลุความสำเร็จของพนักงานขาย ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง (How to be the Successful salesman In the New Paradigm)

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ทหารราบในการศึกก็คือด่านหน้าในกองทัพ ที่จะต้องโจมตีประชิดตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามแผนกลยุทธ์ของแม่ทัพนายกองเพื่อชัยชนะข้าศึก sโดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ และ เข้าใจทุกแง่มุมของแผนงานที่จะต้องดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้และจะต้องเป็นทั้งกองสอดแนม เพื่อหาข้อมูลในสนามรบ ทั้งสภาพสนามรบ สภาพภูมิประเทศต่าง ๆ สถานการณ์ของข้าศึกในทุก ๆ ด้าน โดยจะต้องมีใจที่ฮึกเหิม หมั่นฝึกฝนความชำนาญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรบ 
 พนักงานขายหน่วยรถก็เปรียบเสมือน ทหารราบในการศึก สงคราม ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดการขาย เป้าหมายจำนวนร้านค้าที่เยี่ยมและที่ขายได้สำเร็จ โดยมีอาวุธและแผนงานก็คือสินค้า รายการพิเศษต่าง ๆ รวมที่คุณสมบัติและความได้เปรียบของสินค้าและบริการที่จะต้องสื่อสารให้กับร้านค้าและผู้รับบริการอย่างครบถ้วน รวมที่การสร้างความเด่นชัดในช่องทางจำหน่าย ต่าง ๆ 
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารทีมงานขายหน่วยรถเป็นอย่างมากเนื่องจาก เป็นทีมงานที่เป็นปราการสำคัญและใกล้ชิดกับช่องทางจำหน่ายแบบดั่งเดิมในการวางตลาดการขายรวมทั้ง สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าต่าง ๆ และสร้างความเด่นชัดของตราสินค้าในช่องทางร้านค้าปลีกดั่งเดิม ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงและพัฒนา โดยเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าองค์กรทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญ กับช่องทางนี้ให้มากขึ้น กว่าที่ผ่านมาเพราะเนื่องจากถ้าไม่มีการพัฒนา ช่องทางร้านปลีกแบบดั่งเดิม ธุรกิจก็จะต้องพึ่งพา ช่องทางจำหน่ายสมัยใหม่ มาก ขึ้น มาก ขึ้น ในขณะที่อำนาจต่อรอง ได้ลดลง ตลอดมา 
โดยในทุกองค์กร ก็จะต้องมีการขยายตัว เพื่อรองรับธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น เมื่อมีการขยายตัวก็จะต้องมีความต้องการหัวหน้าทีมงานเพิ่มขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากร วิธีที่ดีที่สุดในการหาหรือแต่งตั้งหัวหน้าทีมงานก็คือการคัดเลือกจากทีมงานในปัจจุบันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สร้างความพร้อมให้กับพนักงานขายหน่วยรถเพื่อรองรับความก้าวหน้าในองค์กร 
คุณสมบัติหลักที่พนักงานขายหน่วยรถ จะต้องมีรวมทั้งจะต้องสร้างให้ คือ กล้าในการตัดสินใจ, รู้จักแก้ปัญหา, รับผิดชอบในหน้าที่, กล้าแสดงออก, เป็นต้น ดังนั้นตัวพนักงานจึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่ เพราะองค์กรจะแต่งตั้งหัวหน้างานก็จะต้องคัดจากผู้ที่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อน ย่อมพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกทาง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของบทบาท, และหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของเป้าหมายและภารกิจ 
เพื่อให้เข้าใจความก้าวหน้าในการทำงานเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อปลูกฝังแนวคิดที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในการปฏิบัติงานโดยอิสระเพื่อนำไปสู่เป้าหมายโดยหลัก ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, พัฒนาตนเองและคิดเชิงบวก
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
   การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นพนักงานขายที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
เป้าหมายของชีวิต
       เป้าหมายที่ต้องการจะเป็น
       ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย 
       สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน 5 ปีข้างหน้า 
       ปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ 
       Key Success Factor 
       แนวทางที่จะต้องปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดที่ผ่านมา 
       ร้านค้า 
       สินค้า
       วิธีการทำงาน
       องค์กร 
       คู่แข่งขัน
       ผู้บริโภค 
       ช่องทางจำหน่าย

การพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
       คุณสมบัติในการทำงานโดยอิสระ 
       การนำศักยภาพออกมาใช้. 
       ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อม
       พัฒนาตนเอง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้ในรูปแบบของการสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนาเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
วิทยากรจะนำเสนอประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจร่วมกัน และเกิดความมั่นใจในการที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการร่วมกันสร้างแผนธุรกิจ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการความเข้าใจร่วมกันอย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์
       ใช้ทฤษฏีเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
       ใช้สถานการณ์จริงมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ 
วิทยากรทำหน้าที่ผู้นำการสัมมนาและผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การทำความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม