หลักสูตรฝึกอบรม แนวทางในการบริหารสินค้าคงคลัง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม แนวทางในการบริหารสินค้าคงคลัง

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริหารสินค้าคงคลัง นับว่ามีความสำคัญต่อการบริหารต้นทุนเป็นอย่างมาก การที่บริษัท จะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น นอกจากจะต้องทำการขายให้ได้เป็นจำนวนมากแล้ว การบริหารสินค้าคงคลังนับเป็นหัวใจของบริหารงานโดยรวมด้านหนึ่ง นอกจากทำอย่างไรให้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้ได้ในระดับที่ต่ำแล้ว การที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งอีกด้วย ดังนั้นเราจะต้องสามารถสร้างความสมดุลให้กับความสำคัญทั้งสองด้านให้ได้ ซึ่งแนวทางในการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีจะเป็นกุญแจนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์
   หลักสูตรการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในความสำคัญของสินค้าคงคลัง ให้เข้าใจในตัวชี้วัดที่ถูกต้องเหมาะสม และความเกี่ยวข้องสอดคล้องซึ่งกันและกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติ ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถควบคุมต้นทุน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

ขอบเขตและเนื้อหา
  เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นในด้านสร้างความเข้าใจในการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ทั้งในด้านการจัดการต้นทุน การจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้า และการเคลื่อนไหว รวมถึงการจัดการกับสินค้าที่ล้าสมัย บกพร่อง แตกหักเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ สินค้าค้างสต๊อค วงจรชีวิตของสินค้า การตรวจนับสินค้าประจำเดือน ประจำปี และการจัดการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นการบริหารที่สอดคล้องกันเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย โดยมีเป้าหมายสำคัญคือองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวทางการบริหารสินค้าคงคลัง
1. ความสำคัญ เป้าหมายขององค์กร
     1.1 ความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง
     1.2 คลังสินค้าในอุดมคติ
     1.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของขององค์กรต่อการบริหารสินค้าคงคลัง
Workshop 1 Stock Management Game เพื่อความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดเก็บสินค้า
2. สภาพปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม ภายนอก ภายใน
     2.1 ประเภทสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
     2.2 การจัดแบ่งประเภทข้อมูลของสินค้าคงคลัง
     2.3 วิธีการบริหารข้อมูลของสินค้าคลัง
     2.4 โครงสร้างพื้นฐาน การจัดพื้นที่ ชั้นวาง การกำหนดสถานที่จัดเก็บ และสร้างชื่อที่อยู่
     2.5 บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือในการจัดเก็บและขนถ่าย
     2.6 กระบวนการ กิจกรรม การจัดเก็บการเบิกสินค้า
     2.7 กระบวนการรับคืนสินค้าและการตรวจสอบ
3 วิเคราะห์หาแนวทางในการตั้งเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกำหนดตัวชี้วัด
Workshop 2 เขียนแผนการดำเนินงาน พร้อมตั้งเป้าหมาย ใช้รูปแบบ World cafe ในการเสนอผลงานและรับฟังข้อคิดเห็น
4 การเลือกแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานการบริหารสินค้าคงคลัง
Workshop 3 ประเมินทางเลือกเพื่อการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Critical to quality (CTQ)
Why-Why analysis
Pareto diagram 
A3 thinking

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับหัวหน้างาน
 ผู้จัดการคลังสินค้า
 ศูนย์กระจายสินค้า
 ผู้บริหารงานด้านคลังสินค้า

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม