หลักสูตรฝึกอบรม แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับคนจัดซื้อที่ครบถ้วน ในทุกมิติ - หลักสูตร 1 วัน
(Personal Data Protection Guideline for Purchasing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับคนจัดซื้อที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด "การห้าม" เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ "อย่างไร" เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล
3. สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่
4. นายจ้าง / ฝ่ายจัดซื้อ สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผมข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
          • ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
          • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
          • หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
          • ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
          • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
          • แนวปฏิบัติในการโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
          • ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา – โทษทางปกครอง
          • แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 15 ภารกิจที่องค์กรต้องดำเนินการ
4. แนวทางการจัดทำ Privacy Policy และ Privacy Notice
5. การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ PDPA อาทิ
          • บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)
          • หนังสือให้ความยินยอม (Consent From)
          • ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)
          • คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)
          • หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)
          • หนังสือแจ้งเหตุ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคล (Personal Data Breach Notification)
6. แนวการทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
7. แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA (Data Protection Impact Assessment) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง
8. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม PDPA ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (Guideline for Procurement Department)
          • การัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
          • การพิจารณาลักษณะของกิจกรรมว่าเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
          • การพิจารณาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ
          • แนวทางการคัดเลือกคู้ค่าหรือผู้ให้บริการหลัง PDPA บังคับใช้แล้ว
          • แนวการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ (New Procurement) ตั้งแต่ก่อนการทำสัญญา
          • ระหว่างทำสัญญา และ หลังการทำสัญญา
          • แนวทางการจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีอยู่ก่อนผลบังคับใช้ (Existing Procurement)
9. Workshop / กิจกรรม
          • การพิจารณาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าหรือผู้ให้บริการ
          • ร่างหนังสือให้ความยินยอม (Consent From) และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
          • การร่างข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) เพื่อบริหารจัดการคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
10. สารพันปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA พร้อมแนวทางแก้ไข กับงานจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ
          • การขอหนังสือรับรองบริษัทในการทำสัญญา ซึ่งมีชื่อของกรรมการในหนังสืออยู่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ควรทำอย่างไร ?
          • ข้อมูลอ่อนไหว ที่จำเป็นต้องการปฏิบัติตามสัญญา หากต้องขอความยินยอม สามารถกำหนดให้เป็นเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาได้หรือไม่ ?
          • ในกรณีทำสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่นๆ ที่จะต้องขอข้อมูลผู้ติดต่อบุคคลที่ 3 กรณีนี้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลโดยอาศัยข้อยกเว้นตามกฎหมาย ได้หรือไม่ ?
          • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยเก็บรวบรวมซึ่งยังไม่เคยแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับ บริษัทต้องทำลายหรือไม่ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ?

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
นายจ้าง หน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม