หลักสูตรฝึกอบรม แปลงความเครียดเปลี่ยนเป็นสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Transform Stress to Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม แปลงความเครียดเปลี่ยนเป็นสำเร็จ (Transform Stress to Success)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “ความเครียด” ภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเครียดเล็ก เครียดใหญ่ เครียดเรื่องใดๆ ก็ส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึก สิ่งแวดล้อมคืออีกส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลกดดันความรู้สึกให้เข้าสู่ภาวะความเครียด
   “ความเครียด” ก่อให้เกิดโรคร้ายอย่างช้าๆ แฝงตัวเรื่อยมาและปรากฏกายเมื่อเจ้าของความเครียดอายุมาก ส่งผลด้านร่างกายและจิตใจ ยากที่จะเยียวยาให้เป็นปกติได้ ส่วนผู้ที่เครียดยิ่งกว่า คือบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ได้เครียดเพราะโรคร้ายที่จะตามมาเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องทนแบกรับความเครียดทางด้านอารมณ์ 
   “ความเครียด” ของบุคคลเพียงคนเดียวอาจส่งให้บุคคลรอบข้างได้รับรู้ความเครียดนั้นด้วย หากไม่ตั้งสติและมองโลกในเชิงลบ “ความเครียด” อาจจะขจัดให้หมดไปไม่ได้ แต่สามารถขจัดให้น้อยลงจนไม่โผล่มาแสดงอิทธิฤทธิ์ใดๆ ได้

วัตถุประสงค์
1. สร้างและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานด้วยทัศนคติด้านบวก
2. ทลายความเครียดในจิตใจด้วยการโอนถ่ายความรักและความเข้าใจ
3. สร้างความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. สาเหตุของความเครียด
2. ผลกระทบของความเครียดต่อร่างกายและจิตใจ
3. ทัศนคติเชิงบวกต่อการดำเนินชีวิต
4. ความแตกต่างของบุคคล
5. 3 ทักษะพื้นฐาน เพิ่มพื้นที่การดำเนินชีวิต
6. การมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตนเอง
7. การมองเห็นคุณค่าและความสามารถของบุคคลรอบข้าง
8. สื่อสารดีไม่มีความเครียด
9. กำลังใจและการชมเชย (Cheer Up)
10. การมอบความรักและความเข้าใจ
11. Cased Studies / Situation

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม