หลักสูตรฝึกอบรม แผนที่ความคิดเพื่อการบริหารงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Mind map for Work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม แผนที่ความคิดเพื่อการบริหารงาน (Mind map for Work)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
          แผนที่ทางความคิด หรือ Mind map เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจดบันทึกในรูปแบบการจัดการระบบความคิดที่เรียบง่าย เน้นประสิทธิภาพการใช้งานการจดบันทึกเรื่องราวเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ มีรูปบบการจดบันทึกในเชิงสร้างสรรค์ Mind map จะแตกต่างจาการจดบันทึกในแบบทั่วไป โดยจะมีการใช้รูปภาพ ลายเส้น สี เส้น การเชื่อมโยงข้อมูลต่างเข้าด้วยกันเป็นการจดแบบย่อ จาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทำให้ง่ายขึ้น
          Mind map เป็นการนำหลักการทำงานของสมองมามาพัฒนาการเรียนรู้โดยการแผนที่ความคิด (Mind map) เป็นการใช้ทักษะการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาร่วมกัน เพื่อพัฒนาการจดบันทึกแบบเดิมที่จำยากก็ถูเปลี่ยนมาเป็นการบันทึกด้วยภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ในการวางแผนงาน การช่วยเตือนความจำ การตัดสินใตแก้ไขปัญหา ทั้งนี้สามารถนำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านการเขียนโดยเป็นแผนที่สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในการบริหารงานได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการเขียนและจดบันทึกในรูปแบบ Mind map สำหรับเป็นแผนที่ในการบริหารงานได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการจดจำที่ง่ายโดยผ่านกระบวนการเขียนแผนที่การบริหารในแบบฉบับของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้จากการเขียน Mind map ประยุกต์ใช้กับเรื่องมืออื่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ที่มาและแนวคิดของ Mind map
Manager and Management
7 Crystal Clear Goal การตั้งคำถามเพื่อให้เป้าหมายชัดเจนขึ้น
      อบรม สัมมนา Workshop 1 : กระบวนการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้งานออกมาดีด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง
หลักการทำงานของสมอง
Coaching ด้วย GROW Model
      อบรม สัมมนา Workshop 2 : Coaching 1:1
โครงสร้างของ Mind map
เทคนิคการสร้าง Mind map
การใช้ Mind map กับเครื่องมืออื่น
      อบรม สัมมนา SWOT Analysis
      อบรม สัมมนา Fishbone Diagram
      อบรม สัมมนา Time Management
การตั้งคำถามโดยใช้ 5W1H
      อบรม สัมมนา Workshop 3: การสร้าง Mind map โดยการตั้งคำถามด้วย 5W1H
เคล็ดลับการทำ Mind map เพื่อสร้างความจดจำให้ได้ดี เช่น การใช้คำ หรือข้อความ
การใช้ Mind map ในการบริหารงาน และการตั้งเป้าหมายด้วย SMART GOAL
      อบรม สัมมนา Workshop 4 : การสร้าง Mind map แบบฉบับของตนเองเพื่อการบริหารงานโดยต้องสอดคล้องเป้าเป้าหมาย


กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ GMP/HACCP

รูปแบบการการอบรม
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร
ผู้ที่สนใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม