หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชค้นหากลยุทธ์องค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(Strategy Discovery Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชค้นหากลยุทธ์องค์กร (Strategy Discovery Coaching)

อ. สุเมธ ลักษิตานนท์

(Vice President- Strategy and Business Development, PTT Exploration and Production PLC.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่อยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ และรวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   ผู้บริหารระดับสูงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งความคิดเห็นที่ตรงกันสอดคล้องกัน และเหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันนับเป็นเรื่องสำคัญ
   การสัมมนานี้จะเป็นการสัมมนาที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยวางกรอบความคิด และการสร้างมุมมองใหม่เพื่อช่วยในการเลิอกทิศทาง การดำเนินกลยุทธ์ที่จะมาจากการตัดสินใจของผู้บริหารเอง ซึ่งการโค้ชของวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในกระบวนการประชุมกลุ่มร่วม และประสบการณ์ในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจย่อมสร้างความมั่นใจและกลยุทธ์องค์กรที่เฉียบคม

วัตถุประสงค์
 เพื่อค้นหากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่เป็นเอกลักษณ์
สร้างความรู้ความเข้าใจ และข้อตกลงในกลุ่มผู้บริหารเพื่อการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของกลยุทธ์และที่มา 
       สถานการณ์การดำเนินธุรกิจ และมุมมองของผู้บริหาร 
       กลยุทธ์ หรือ แผนงาน 
กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และเครื่องมือโดยสังเขป 
       วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
       การวิเคระห์และประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอก 
       การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพขององค์กร 
       การกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
       การประเมินความเสี่ยง 
       การวัดและประเมินผล

แนวทางการฝึกอบรม
การใช้หลักการโค้ชเพื่อค้นหาความเข้าใจที่ตรงกันและต่างกันของผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ต่อไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม