หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(Coach Yourself)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Coaching / โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล
สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ คือ… 
       การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
       วิธีการดำเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
       แผนการที่สอดคล้องกับวิธีการ 
คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอาชนะข้อจำกัด สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการสร้างความกล้าหาญ ขจัดความหวาดกลัว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการและสร้างความสำเร็จในตัวเองได้ 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยการโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่างมาก โดยการมุ่งเน้นที่การค้นหาทางออกของปัญหา มากกว่ากังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น และก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง เช่น ความกังวล, ความกลัว, ความเครียด. การคิดลบเป็นต้น ก็จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 
การโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทางและStyleของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุป้าหมาย และพิชิตความสำเร็จ โดยการฝึกฝนแนวความคิดของตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอด หลักการ, เทคนิค, แนวคิดและกระบวนการนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อไปได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาเทคนิคและกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง ให้เกิดความเหมาะสมกับตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปฝึกฝนกับตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 คุณเป็นโค้ชให้กับชีวิตตัวเองได้หรือไม่? 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชตัวเอง (Life Coach) 
       ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
       อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง 
      
Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 หลักการในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง 
       หลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
       เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด 
       การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง 
       กำหนดพฤติกรรมใหม่ด้วยตัวเอง 
      Workshop : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง
 กำหนดเป้าหมาย….พิชิตความสำเร็จ 
       สำรวจความคิด ความรู้สึกกับเป้าหมาย 
       อุปสรรคของการมุ่งสู่เป้าหมาย 
       เปลี่ยนความคิดต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ 
       สร้างขั้นตอนในการโค้ชชีวิตตัวเอง 
       Workshop : บทพูดกับตัวเอง
       Role Playing : การสร้างแนวทางในการโค้ชชีวิตตัวเอง

 การประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น 
       สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการประยุกต์ใช้ 
       การนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น 
       ประโยชน์ที่จะได้รับ 
       การดำเนินชีวิตด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเอง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชชีวิตตัวเองLife Coachการโค้ช

แสดงความคิดเห็น