Advance Course โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ

(Coach Yourself) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ คือ…
       การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
       วิธีการดำเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
       แผนการที่สอดคล้องกับวิธีการ
คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอาชนะข้อจำกัด สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการสร้างความกล้าหาญ ขจัดความหวาดกลัว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการและสร้างความสำเร็จในตัวเองได้
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยการโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่างมาก โดยการมุ่งเน้นที่การค้นหาทางออกของปัญหา มากกว่ากังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น และก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง เช่น ความกังวล, ความกลัว, ความเครียด. การคิดลบ เป็นต้น ก็จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
 การโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทางและStyle ของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุป้าหมาย และพิชิตความสำเร็จ โดยการฝึกฝนแนวความคิดของตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอด หลักการ, เทคนิค, แนวคิดและกระบวนการนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อไปได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาเทคนิคและกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง ให้เกิดความเหมาะสมกับตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปฝึกฝนกับตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I:  สำรวจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง
 คุณเป็นคนลักษณะไหน?
      คุณเป็นใคร?
      สำรวจด้วยแนวคิด DISC
      สำรวจด้วยแนวคิดของตัวเอง
      คุณเป็นโค้ชให้กับชีวิตตัวเองได้หรือไม่?
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชตัวเอง (Life Coach)
      ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 เรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเอง
      พลังของจิตใต้สำนึก
      การเขียนโปรแกรมข้อมูลใหม่ด้วยเทคนิค NLP
      เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของจิตใต้สำนึก
      พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      Workshop: สร้างโปรแกรมสมองด้วยตัวเอง
 หลักการในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
      หลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
      การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
      กำหนดพฤติกรรมใหม่ด้วยตัวเอง
 Workshop : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง

Day II:  การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
 กำหนดเป้าหมาย….พิชิตความสำเร็จ
      สำรวจความคิด ความรู้สึกกับเป้าหมาย
      อุปสรรคของการมุ่งสู่เป้าหมาย
      เปลี่ยนความคิดต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ
      สร้างขั้นตอนในการโค้ชชีวิตตัวเอง
      Workshop : บทพูดกับตัวเอง
      Role Playing : การสร้างแนวทางในการโค้ชชีวิตตัวเอง
 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q
      การพัฒนา IQ ของตัวเอง
      การเอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
      การก้าวข้ามอุปสรรคด้วยหลัก AQ
      การมุ่งมั่นกับเป้าหมายด้วย OQ
      การดำเนินชีวิตด้วย SQ
      กิจกรรม: การพัฒนา 5Q ด้วยตัวเอง
 คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิดด้วยการโค้ชตัวเอง
      โค้ชตัวเองด้านการทำงาน
      โค้ชตัวเองด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
      โค้ชตัวเองเพื่อพิชิตเป้าหมาย
      โค้ชตัวเองสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต
      กิจกรรม: โค้ชตัวเองด้วย Style ตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น
      สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการประยุกต์ใช้
      การนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
      ประโยชน์ที่จะได้รับ
      การดำเนินชีวิตด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชชีวิตการเป็นโค้ชLife Coach

แสดงความคิดเห็น