หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 2 วัน
(Coach Yourself)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ (Coach Yourself)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ คือ…
       การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
       วิธีการดำเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
       แผนการที่สอดคล้องกับวิธีการ
คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอาชนะข้อจำกัด สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการสร้างความกล้าหาญ ขจัดความหวาดกลัว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการและสร้างความสำเร็จในตัวเองได้
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยการโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่างมาก โดยการมุ่งเน้นที่การค้นหาทางออกของปัญหา มากกว่ากังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น และก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง เช่น ความกังวล, ความกลัว, ความเครียด. การคิดลบ เป็นต้น ก็จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
การโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทางและ Style ของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุป้าหมาย และพิชิตความสำเร็จ โดยการฝึกฝนแนวความคิดของตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอด หลักการ, เทคนิค, แนวคิดและกระบวนการนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อไปได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาเทคนิคและกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง ให้เกิดความเหมาะสมกับตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปฝึกฝนกับตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I:  สำรวจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง
 คุณเป็นคนลักษณะไหน?
      คุณเป็นใคร?
      สำรวจด้วยแนวคิด DISC
      สำรวจด้วยแนวคิดของตัวเอง
      คุณเป็นโค้ชให้กับชีวิตตัวเองได้หรือไม่?
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชตัวเอง (Life Coach)
      ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 เรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเอง
      พลังของจิตใต้สำนึก
      การเขียนโปรแกรมข้อมูลใหม่ด้วยเทคนิค NLP
      เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของจิตใต้สำนึก
      พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      Workshop: สร้างโปรแกรมสมองด้วยตัวเอง
 หลักการในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
      หลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
      การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
      กำหนดพฤติกรรมใหม่ด้วยตัวเอง
 Workshop : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง

Day II:  การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
 กำหนดเป้าหมาย….พิชิตความสำเร็จ
      สำรวจความคิด ความรู้สึกกับเป้าหมาย
      อุปสรรคของการมุ่งสู่เป้าหมาย
      เปลี่ยนความคิดต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ
      สร้างขั้นตอนในการโค้ชชีวิตตัวเอง
      Workshop : บทพูดกับตัวเอง
      Role Playing : การสร้างแนวทางในการโค้ชชีวิตตัวเอง
 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q
      การพัฒนา IQ ของตัวเอง
      การเอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
      การก้าวข้ามอุปสรรคด้วยหลัก AQ
      การมุ่งมั่นกับเป้าหมายด้วย OQ
      การดำเนินชีวิตด้วย SQ
      กิจกรรม: การพัฒนา 5Q ด้วยตัวเอง
 คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิดด้วยการโค้ชตัวเอง
      โค้ชตัวเองด้านการทำงาน
      โค้ชตัวเองด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
      โค้ชตัวเองเพื่อพิชิตเป้าหมาย
      โค้ชตัวเองสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต
      กิจกรรม: โค้ชตัวเองด้วย Style ตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น
      สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการประยุกต์ใช้
      การนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
      ประโยชน์ที่จะได้รับ
      การดำเนินชีวิตด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรโค้ชชีวิตตัวเอง พิชิตความสำเร็จ (Coach Yourself) หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่อง Day I: สำรวจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชตัวเอง และเรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึก โดยใช้หลักการในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง Day II: การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต เริ่มด้วยการกำหนดเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิดด้วยการโค้ชตัวเอง สุดท้ายต่อด้วยการประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ