หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 3 วัน
(Positive Psychology Coaching Process Program)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching Process Program)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม กระบวนการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบว(Positive Psychology Coaching) เป็นกระบวนการโค้ชที่ให้ความสำคัญเรื่องของคุณค่า (Value) ของบุคคลเป็นสำคัญ เพราะมีความเชื่อว่า “พฤติกรรมที่ดี” เกิดจากการเลือกใช้คุณค่าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการมีสติ (Mindfulness) ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness) แล้วลงมือปฏิบัติให้สมดุลของตัวเอง ไปสู่เป้าหมายเชิงบวกตามต้องการ 

จิตวิทยาเชิงบวก

 โปรแกรมการโค้ชเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แล้วสร้างความเข้าใจกระบวนการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ผ่านการฝึกฝนจริงใน Class ตลอดเวลา 3 วัน โดยมีทีม Master Coach คอยเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) อยู่ตลอดเวลาการฝึกฝน จึงได้ออกแบบโปรแกรมต่างๆ เป็น 12 โมดูล (Module) ดังนี้
       Module I : หลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
       Module II : การพัฒนาทักษะการโค้ชเบื้องต้น
       Module III : การเรียนรู้และเข้าใจหลักจิตวิทยาเชิงบวก
       Module IV : การเรียนรู้และเข้าใจพลังทางปัญญา
       Module V : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้
       Module VI : การพัฒนาหลักการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต
       Module VII : การพัฒนาหลักการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
       Module VIII : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยการเจริญสติ
       Module IX : ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
       Module X : การฝึกปฏิบัติการโค้ชย่อยในเรื่องต่างๆ
       Module XI : การสร้างกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
       Module XII : การถอดบทเรียน (Unpack) กระบวนการโค้ช
การพัฒนาพื้นฐานการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก เพราะศาสตร์ต่างๆ ของการโค้ชนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการโค้ชในระดับที่สูงขั้นต่อไป เช่น 
       การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
       การโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      การโค้ชด้วยการเจริญสติ (Mindfulness Coaching)
การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness) เป็นกระบวนการโค้ชที่ดำเนินไปด้วยการมีสติอย่างมีเหตุผล เพื่อเอาชนะพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ในด้านดีแต่ขาดความสุข เพราะถูกจิตบั่นทอนบังคับให้ปฏิบัติ การสร้างจิตของปัญญาจึงต้องใช้กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการนำกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทันที เมื่อดำเนินการจบโปรแกรม
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงใน Class ด้วยการฝึกฝนการโค้ชตลอดเวลา 3 วัน โดยมีโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) คอยดูแล
เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค การโค้ชให้กับผู้เรียนในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วย Style ของตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในการลงมือดำเนินการโค้ชด้วยตัวเอง
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และการทำไปใช้จริง จึงมีการออกแบบโปรแกรมให้การนำไปใช้จริงตลอดการเรียนรู้ตลอดทั้งโปรแกรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
Module I : หลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
       นิยาม ความหมายของการโค้ชพอสังเขป
       กระบวนการโค้ชตามสมรรถนะ (Competency Coaching)
       กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช 
Module II : การพัฒนาทักษะการโค้ชเบื้องต้น
      การเรียนรู้และเข้าใจโค้ชชี่ (Assessment)
       การสร้างความสัมพันธ์เข้ากันได้ (Build Rapport)
      ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      ทักษะการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      เทคนิคการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ พอสังเขป
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
Module III : การเรียนรู้และเข้าใจหลักจิตวิทยาเชิงบวก
       นิยาม ความหมายของจิตวิทยาเชิงบวก
      การทำงานของสมอง (Brain Working)
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
      การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยคุณค่า
Module IV : การเรียนรู้และเข้าใจพลังทางปัญญา
      พลังทางปัญญา (Positive Intelligence)
      การเรียนรู้และเข้าใจจิตบั่นทอน
      การสร้างพลังทางปัญญาด้วยตัวเอง
      การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง


Day II : การพัฒนาศาสตร์การโค้ชต่างๆ ด้วยตัวเอง
Module V : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้
      การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
      กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
      Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
Module VI : การพัฒนาหลักการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต
       การโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต
      กระบวนการโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต
      Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต
Module VII : การพัฒนาหลักการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
       การโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
      กระบวนการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
       Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
Module VIII : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยการเจริญสติ
      การโค้ชด้วยการเจริญสติ (Mindfulness Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยการเจริญสติ
      กระบวนการโค้ชด้วยการเจริญสติ
      Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชด้วยการเจริญสติ
Module IX : ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
       เทคนิคการเชื่อมโยงศาสตร์การโค้ชต่างๆ
       ความเหมือนและความแตกต่างของการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ
       กระบวนการโค้ชผสมผสานศาสตร์การโค้ช
      Role Playing: การเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยการโค้ชจริง

Day III : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
Module X : การฝึกปฏิบัติการโค้ชย่อยในเรื่องต่างๆ
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยคำสำคัญ (Key Words Coaching)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยรูปแบบ (Solution Coaching)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)
       Role Playing: ดำเนินการฝึกการโค้ชย่อยในแต่ละแบบ
Module XI : การสร้างกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      การดำเนินการประเมินโค้ชชี่ (Assessment)…ใช้ Brain working assessment
      การสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)…ใช้ Positive Attitude
      การเลือกศาสตร์การโค้ช....ใช้ Positive Psychology Coaching
       การสร้างกระบวนการโค้ช...ใช้ Value Flow
      การกำหนดเป้าหมาย...ใช้ Positive Psychology Goal
      การพัฒนาสมรรถนะ...ใช้ Value Coaching
       การสร้างจิตทรงปัญญา...ใช้ Self-Awareness Coaching
       การสร้างแนวทางปฏิบัติ...ใช้ Balance Action
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
Module XII : การถอดบทเรียน (Unpack) กระบวนการโค้ช
       หลักการสำคัญของการถอดบทเรียน (Unpack)
       กระบวนการถอดบทเรียนการโค้ช (Coaching Unpack Process)
       การเตรียมตัวเองในฐานะโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)
       การสร้างโค้ชภายในองค์กร (Internal Coach)
การจัดทำโครงการ (Project Assignment) : การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Corporate Coaching Culture)


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก หลักสูตร 3 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันแรกจะเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก และในวันที่สอง จะลงลึกเรื่องการพัฒนาศาสตร์การโค้ชต่างๆ ด้วยตัวเอง และในวันสุดท้ายการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร