หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 3 วัน
(Positive Psychology Coaching Process Program)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching Process Program)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม กระบวนการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบว(Positive Psychology Coaching) เป็นกระบวนการโค้ชที่ให้ความสำคัญเรื่องของคุณค่า (Value) ของบุคคลเป็นสำคัญ เพราะมีความเชื่อว่า “พฤติกรรมที่ดี” เกิดจากการเลือกใช้คุณค่าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการมีสติ (Mindfulness) ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness) แล้วลงมือปฏิบัติให้สมดุลของตัวเอง ไปสู่เป้าหมายเชิงบวกตามต้องการ 

จิตวิทยาเชิงบวก

 โปรแกรมการโค้ชเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แล้วสร้างความเข้าใจกระบวนการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ผ่านการฝึกฝนจริงใน Class ตลอดเวลา 3 วัน โดยมีทีม Master Coach คอยเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) อยู่ตลอดเวลาการฝึกฝน จึงได้ออกแบบโปรแกรมต่างๆ เป็น 12 โมดูล (Module) ดังนี้
       Module I : หลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
       Module II : การพัฒนาทักษะการโค้ชเบื้องต้น
       Module III : การเรียนรู้และเข้าใจหลักจิตวิทยาเชิงบวก
       Module IV : การเรียนรู้และเข้าใจพลังทางปัญญา
       Module V : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้
       Module VI : การพัฒนาหลักการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต
       Module VII : การพัฒนาหลักการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
       Module VIII : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยการเจริญสติ
       Module IX : ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
       Module X : การฝึกปฏิบัติการโค้ชย่อยในเรื่องต่างๆ
       Module XI : การสร้างกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
       Module XII : การถอดบทเรียน (Unpack) กระบวนการโค้ช
การพัฒนาพื้นฐานการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก เพราะศาสตร์ต่างๆ ของการโค้ชนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการโค้ชในระดับที่สูงขั้นต่อไป เช่น 
       การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
       การโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      การโค้ชด้วยการเจริญสติ (Mindfulness Coaching)
การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness) เป็นกระบวนการโค้ชที่ดำเนินไปด้วยการมีสติอย่างมีเหตุผล เพื่อเอาชนะพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ในด้านดีแต่ขาดความสุข เพราะถูกจิตบั่นทอนบังคับให้ปฏิบัติ การสร้างจิตของปัญญาจึงต้องใช้กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการนำกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทันที เมื่อดำเนินการจบโปรแกรม
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงใน Class ด้วยการฝึกฝนการโค้ชตลอดเวลา 3 วัน โดยมีโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) คอยดูแล
เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค การโค้ชให้กับผู้เรียนในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วย Style ของตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในการลงมือดำเนินการโค้ชด้วยตัวเอง
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และการทำไปใช้จริง จึงมีการออกแบบโปรแกรมให้การนำไปใช้จริงตลอดการเรียนรู้ตลอดทั้งโปรแกรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
Module I : หลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
       นิยาม ความหมายของการโค้ชพอสังเขป
       กระบวนการโค้ชตามสมรรถนะ (Competency Coaching)
       กระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช 
Module II : การพัฒนาทักษะการโค้ชเบื้องต้น
      การเรียนรู้และเข้าใจโค้ชชี่ (Assessment)
       การสร้างความสัมพันธ์เข้ากันได้ (Build Rapport)
      ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      ทักษะการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      เทคนิคการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ พอสังเขป
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
Module III : การเรียนรู้และเข้าใจหลักจิตวิทยาเชิงบวก
       นิยาม ความหมายของจิตวิทยาเชิงบวก
      การทำงานของสมอง (Brain Working)
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
      การโค้ชด้วยคุณค่า (Value Coaching)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยคุณค่า
Module IV : การเรียนรู้และเข้าใจพลังทางปัญญา
      พลังทางปัญญา (Positive Intelligence)
      การเรียนรู้และเข้าใจจิตบั่นทอน
      การสร้างพลังทางปัญญาด้วยตัวเอง
      การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง


Day II : การพัฒนาศาสตร์การโค้ชต่างๆ ด้วยตัวเอง
Module V : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้
      การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
      กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
      Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้
Module VI : การพัฒนาหลักการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต
       การโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต
      กระบวนการโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต
      Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชด้วยการสร้างสมดุลชีวิต
Module VII : การพัฒนาหลักการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
       การโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
      กระบวนการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
       Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชปลดล็อกข้อจำกัด
Module VIII : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยการเจริญสติ
      การโค้ชด้วยการเจริญสติ (Mindfulness Coaching)
      หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยการเจริญสติ
      กระบวนการโค้ชด้วยการเจริญสติ
      Role Playing: การฝึกฝนการโค้ชด้วยการเจริญสติ
Module IX : ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
       เทคนิคการเชื่อมโยงศาสตร์การโค้ชต่างๆ
       ความเหมือนและความแตกต่างของการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ
       กระบวนการโค้ชผสมผสานศาสตร์การโค้ช
      Role Playing: การเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยการโค้ชจริง

Day III : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
Module X : การฝึกปฏิบัติการโค้ชย่อยในเรื่องต่างๆ
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยคำสำคัญ (Key Words Coaching)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยรูปแบบ (Solution Coaching)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)
       Role Playing: ดำเนินการฝึกการโค้ชย่อยในแต่ละแบบ
Module XI : การสร้างกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
      การดำเนินการประเมินโค้ชชี่ (Assessment)…ใช้ Brain working assessment
      การสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)…ใช้ Positive Attitude
      การเลือกศาสตร์การโค้ช....ใช้ Positive Psychology Coaching
       การสร้างกระบวนการโค้ช...ใช้ Value Flow
      การกำหนดเป้าหมาย...ใช้ Positive Psychology Goal
      การพัฒนาสมรรถนะ...ใช้ Value Coaching
       การสร้างจิตทรงปัญญา...ใช้ Self-Awareness Coaching
       การสร้างแนวทางปฏิบัติ...ใช้ Balance Action
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
Module XII : การถอดบทเรียน (Unpack) กระบวนการโค้ช
       หลักการสำคัญของการถอดบทเรียน (Unpack)
       กระบวนการถอดบทเรียนการโค้ช (Coaching Unpack Process)
       การเตรียมตัวเองในฐานะโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)
       การสร้างโค้ชภายในองค์กร (Internal Coach)
การจัดทำโครงการ (Project Assignment) : การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Corporate Coaching Culture)


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก หลักสูตร 3 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันแรกจะเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก และในวันที่สอง จะลงลึกเรื่องการพัฒนาศาสตร์การโค้ชต่างๆ ด้วยตัวเอง และในวันสุดท้ายการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ