หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร - หลักสูตร 2 วัน
(Train The Trainer for Professional)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร (Train The Trainer for Professional)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองให้มีความ “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร” เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้รอบด้าน เพื่อให้การสอนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ มีรูปแบบและกระบวนการสอนที่ชัดเจน ทำให้เกิดคุณภาพการสอนทั้งวิทยากรและผู้เรียน
การออกแบบและดำเนินการสอนอย่างเป็นระบบต้องประกอบไปด้วยเทคนิคต่างๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบที่สำคัญของการฝึกอบรมแบบครบวงจร ดังนี้
       เทคนิคการนำความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
       เทคนิคการจัดเตรียมสไลด์ (Slide) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
       เทคนิคการเชื่อมต่อการสอนให้เป็นกระบวนการ
       เคล็ด (ไม่) ลับการสร้าง Mindset ใหม่ให้กับผู้เรียน
       เทคนิคการสอนเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
       เทคนิคการสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์การฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจความครบถ้วนทั้งหมดในการออกแบบหลักสูตรจะทำให้วิทยากรเกิดความมั่นใจในตัวเอง เพราะเป็นผู้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนการอบรม และสามารถดำเนินการอบรมได้เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกันแบบเชื่อมโยงทั้งหลักสูตร จึงมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ผู้เรียนและวิทยากรต้องการแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการเตรียมตัวเพื่อเป็นวิทยากรคุณภาพใน Style ของตัวเองได้อย่างครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรและแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างมั่นใจ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างหลักสูตร ออกแบบสไลด์และกำหนดแนวทางการสอนของตัวเองได้ทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกับสถานการณ์สมมติ เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนได้ดำเนินการจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การเตรียมตัวเพื่อสร้างหลักสูตรของตัวเอง
สำรวจแนวความคิดและความชัดเจนของการเป็นวิทยากร
       ภาพฝันความสำเร็จของการเป็นวิทยากร
       คุณค่าในตัวคุณกับบทบาทการเป็นวิทยากร
       ครบเครื่องเรื่องศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร
       ประเด็นสำคัญของการเป็นวิทยากร
       Workshop : กำหนดภาพลักษณ์การเป็นวิทยากร Style ตัวเอง

เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร 
       การเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
       การจัดทำสไลด์ประเภทต่างๆ
       กระบวนการสอนแบบครบวงจร
       การสร้าง Mindset ใหม่ให้กับผู้เรียน
       การสร้างเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
       การสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์ของการอบรม
       Workshop : การสร้างรูปแบบการอบรมของตัวเอง

เทคนิคการนำความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
      กำหนดกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
       รวบรวม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตัวเอง
       ค้นหาความรู้ หลักการ ความหมาย เพิ่มเติม
       ดำเนินการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
       Workshop : การออกแบบหลักสูตรของตัวเอง

เทคนิคการจัดเตรียมสไลด์ (Slide) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       การสร้างสไลด์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร
       การจัดเตรียม/จัดเรียงสไลด์ให้เกิดความต่อเนื่อง
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       Workshop : การดำเนินการจัดทำสไลด์ของตัวเอง


DAY II : การดำเนินการสอนตามกระบวนการของตัวเอง
เทคนิคการเชื่อมต่อการสอนให้เป็นกระบวนการ
       ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
       กระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching
       การเชื่อมต่อสไลด์ให้การสอนเกิดความต่อเนื่อง
       Role Playing : ดำเนินการสอนให้ทีมฟัง
เคล็ด (ไม่) ลับการสร้าง Mindset ใหม่ให้กับผู้เรียน
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       หลักการทำงานของสมอง (Brain Working)
       หลักการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       หลักการของกระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
       Role Playing : การใช้เทคนิคสร้าง Mindset ใหม่ด้วยตัวเอง
เทคนิคการสอนเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
       การสร้างกรณีศึกษา (Case Study)
       แก่นของการแสดงบทละคร (Before-After)
       เทคนิคการทำบทบาทสมมติ (Role Playing)
       เทคนิคการสร้างกิจกรรมย่อย (Activity)
       Role Playing : การสร้างเครื่องมือประกอบการฝึกอบรมของตัวเอง
เทคนิคการสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์การฝึกอบรม
       โจทย์ที่ผู้บริหารระดับสูง ลูกค้าต้องการ
       แบบฟอร์มการบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
       การสร้างกระบวนการติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
       ตารางการวัดผลลัพธ์เพื่อตอบ ROTI (Return on Training Investment)
       Workshop : การออกแบบกระบวนการติดตามผลลัพธ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงในฐานะวิทยากร

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร