หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร - หลักสูตร 2 วัน

(Train The Trainer for Professional)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Train The Trainer / โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองให้มีความ “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร” เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้รอบด้าน เพื่อให้การสอนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ มีรูปแบบและกระบวนการสอนที่ชัดเจน ทำให้เกิดคุณภาพการสอนทั้งวิทยากรและผู้เรียน
การออกแบบและดำเนินการสอนอย่างเป็นระบบต้องประกอบไปด้วยเทคนิคต่างๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบที่สำคัญของการฝึกอบรมแบบครบวงจร ดังนี้
       เทคนิคการนำความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
       เทคนิคการจัดเตรียมสไลด์ (Slide) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
       เทคนิคการเชื่อมต่อการสอนให้เป็นกระบวนการ
       เคล็ด (ไม่) ลับการสร้าง Mindset ใหม่ให้กับผู้เรียน
       เทคนิคการสอนเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
       เทคนิคการสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์การฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจความครบถ้วนทั้งหมดในการออกแบบหลักสูตรจะทำให้วิทยากรเกิดความมั่นใจในตัวเอง เพราะเป็นผู้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนการอบรม และสามารถดำเนินการอบรมได้เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกันแบบเชื่อมโยงทั้งหลักสูตร จึงมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ผู้เรียนและวิทยากรต้องการแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการเตรียมตัวเพื่อเป็นวิทยากรคุณภาพใน Style ของตัวเองได้อย่างครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรและแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างมั่นใจ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างหลักสูตร ออกแบบสไลด์และกำหนดแนวทางการสอนของตัวเองได้ทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกับสถานการณ์สมมติ เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนได้ดำเนินการจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การเตรียมตัวเพื่อสร้างหลักสูตรของตัวเอง
สำรวจแนวความคิดและความชัดเจนของการเป็นวิทยากร
       ภาพฝันความสำเร็จของการเป็นวิทยากร
       คุณค่าในตัวคุณกับบทบาทการเป็นวิทยากร
       ครบเครื่องเรื่องศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร
       ประเด็นสำคัญของการเป็นวิทยากร
       Workshop : กำหนดภาพลักษณ์การเป็นวิทยากร Style ตัวเอง

เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร 
       การเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
       การจัดทำสไลด์ประเภทต่างๆ
       กระบวนการสอนแบบครบวงจร
       การสร้าง Mindset ใหม่ให้กับผู้เรียน
       การสร้างเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
       การสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์ของการอบรม
       Workshop : การสร้างรูปแบบการอบรมของตัวเอง

เทคนิคการนำความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
      กำหนดกรอบเนื้อหาของหลักสูตร
       รวบรวม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตัวเอง
       ค้นหาความรู้ หลักการ ความหมาย เพิ่มเติม
       ดำเนินการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
       Workshop : การออกแบบหลักสูตรของตัวเอง

เทคนิคการจัดเตรียมสไลด์ (Slide) ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       การสร้างสไลด์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร
       การจัดเตรียม/จัดเรียงสไลด์ให้เกิดความต่อเนื่อง
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       Workshop : การดำเนินการจัดทำสไลด์ของตัวเอง


DAY II : การดำเนินการสอนตามกระบวนการของตัวเอง
เทคนิคการเชื่อมต่อการสอนให้เป็นกระบวนการ
       ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน
       กระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching
       การเชื่อมต่อสไลด์ให้การสอนเกิดความต่อเนื่อง
       Role Playing : ดำเนินการสอนให้ทีมฟัง
เคล็ด (ไม่) ลับการสร้าง Mindset ใหม่ให้กับผู้เรียน
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       หลักการทำงานของสมอง (Brain Working)
       หลักการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       หลักการของกระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
       Role Playing : การใช้เทคนิคสร้าง Mindset ใหม่ด้วยตัวเอง
เทคนิคการสอนเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
       การสร้างกรณีศึกษา (Case Study)
       แก่นของการแสดงบทละคร (Before-After)
       เทคนิคการทำบทบาทสมมติ (Role Playing)
       เทคนิคการสร้างกิจกรรมย่อย (Activity)
       Role Playing : การสร้างเครื่องมือประกอบการฝึกอบรมของตัวเอง
เทคนิคการสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์การฝึกอบรม
       โจทย์ที่ผู้บริหารระดับสูง ลูกค้าต้องการ
       แบบฟอร์มการบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
       การสร้างกระบวนการติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
       ตารางการวัดผลลัพธ์เพื่อตอบ ROTI (Return on Training Investment)
       Workshop : การออกแบบกระบวนการติดตามผลลัพธ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงในฐานะวิทยากร

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วิทยากรหลักสูตรHRD

แสดงความคิดเห็น