หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill - หลักสูตร 3 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คุณครูยุคใหม่ให้ความสำคัญกับ “ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยผู้สอนใช้บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับผู้เรียนให้ครบถ้วนปัญญา 3 ฐาน

กรอบความความคิดของ “การโค้ชสไตล์คุณครู” เป็นแนวทางที่ทำให้คุณครูประสบความสำเร็จในการทำให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง “องค์ความรู้ใหม่ (ความรู้เก่า + ความรู้ใหม่) ได้ด้วยตัวเองพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเองได้ทันที โดยที่คุณครูใช้บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ด้วยทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ทำให้ได้ทั้งความรู้ แนวความคิดและการลงมือปฏิบัติอย่างครบถ้วน

การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งของผู้เรียน (Value & Strengths Coaching) จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถนำความรู้ ความสามารถ ของตัวเองมาเชื่อมโยงกับคุณค่าที่เป็นจุดแข็งของตัวเอง แล้วนำมาสร้างการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเอง ทำให้มีความสนุกสนาน อยากเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับจุดประสงค์ของตัวเองได้ทันที 

การใช้เครื่องมือประกอบการสอนและการโค้ช ช่วยทำให้คุณครู สามารถสร้างรูปแบบในการสอนที่เป็นสไตล์ของตัวเองได้ และทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน โดยการออกแบบเครื่องมือให้สอดคล้องกับเนื้อหา และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครบถ้วน เช่น 
       สไลด์นำเสนอประเภทต่างๆ 
       กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ 
      การ์ดการสอนและการโค้ชกระตุ้นการเรียนรู้ 
       เรื่องเล่า (Story) สร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง 
       เกมเพิ่มพลังในการเรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยปัญญา 3 ฐานที่คุณครูสร้างให้กับผู้เรียนจะทำให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะบุคคลมีสไตล์การเรียนรู้ที่ต่างๆ กัน ตามความถนัดและคุณค่าที่ต้องการ เมื่อคุณครูมีรูปแบบการสอน & การโค้ชที่หลากหลายก็จะทำให้เนื้อหากลายเป็นของผู้เรียนจริงๆ ดังคำพูดที่ว่า “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง!” 
       การเรียนรู้ด้วยฐานกาย....การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 
       การเรียนรู้ด้วยฐานใจ....การรับฟังและมองเห็นประโยชน์ 
       การเรียนรู้ด้วยฐานคิด....การคิดวิเคราะห์ และตั้งคำถามของการโค้ช

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้ตระหนักรู้กับบทบาทของ Facilitator ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้การสอนและการโค้ชในสไตล์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้นำหลักการของ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism) มาสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนได้จริงๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) สามารถสร้างเครื่องมือในการสอนและการโค้ช ได้ด้วยตัวเองสอดคล้องกับเนื้อหาและสไตล์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้เรียนรู้ผ่านปัญญา 3 ฐาน ทำให้เกิดความเข้าใจในการนำหลักการเรียนรู้ผ่านปัญญา 3 ฐาน ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้ฝึกปฏิบัติจริงในระหว่างการเรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงมีความรู้สึกที่จะนำความรู้ที่ได้รับ + ความรู้เก่าไปปฏิบัติทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) คุณครูในฐานะโค้ช
 การเรียนรู้หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
       ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism)
      การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
       หลักพื้นฐานของการโค้ช (Principle of Coaching)
       หลักการของห้องเรียนกลับด้าน (Flip Classroom)
      Workshop : การเชื่อมโยงหลักการต่างๆ ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่
การเรียนรู้และเข้าใจโลกของการโค้ช (The World of Coaching)
      ศาสตร์ของการพัฒนาตัวเอง
       กรอบความคิดของการเป็นโค้ช (Coaching Mindset)
      ความเหมือนและความต่างของการสอนแบบต่างๆ
      การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชที่ดี
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติกับทักษะต่างๆ
การสร้างรูปแบบ “การโค้ชสไตล์คุณครู (Teacher as a Coach)”
      บทบาทผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)
      กรอบความคิด “คุณครูเชื่อมโยงโค้ชอย่างสมดุล”
      กรอบแนวความคิดของ “การโค้ชสไตล์คุณครู”
      การเข้าใจเบื้องหลังของพฤติกรรมที่แสดงออกมา
      การให้ความสำคัญที่คุณค่า (Value) ภายใน
      การกระตุ้นสมองส่วนคิดให้ทำงานแทนสภาวะอารมณ์
       กิจกรรม : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
การสร้างกระบวนการโค้ชสไตล์คุณครู
       กระบวนการสอนของคุณครู (Teaching Process)
       กระบวนการโค้ชของคุณครู (Coaching Process)
      กระบวนการสอน & การโค้ชสร้างความสำเร็จ
      บทบาทที่สำคัญของคุณครูโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนและดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ

DAY II : เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชเชิงปฏิบัติการ
การสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชของตัวเอง
      องค์ประกอบที่สำคัญของการสอนและการโค้ช
      สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” ที่เกี่ยวข้อง
       การใช้ Solution ดำเนินการสอนแบบต่างๆ
      กระบวนการสอน ณ จุดการเรียนรู้
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึก 
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังในรูปแบบต่างๆ 
      Role Playing : การพัฒนาการฟังด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก (ต่อ)
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       กิจกรรม : การใช้คำถามตามคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       กิจกรรม : การใช้คำถามตามโมเดล (Model Coaching)
       การพัฒนาทักษะการฟัง & การใช้คำถาม 
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน 
การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็ง (Value & Strengths Coaching) 
       พรสวรรค์....แสดงความเป็นตัวเรา (Who am I!)
       เบาะแส 5 ประการที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์ 
       การขัดเกลาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง 
       การโค้ชคุณค่าและจุดแข็งผู้อื่น 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งซึ่งกันและกัน 

DAY III : เทคนิคการสร้างเครื่องมือการสอนและการโค้ช 
การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือประกอบการสอนและการโค้ช 
       จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง 
       สไลด์ที่เป็นเครื่องมือการสอนประเภทต่างๆ 
       เทคนิคการจัดทำสไลด์ให้น่าสนใจ 
       การออกแบบกิจกรรมเป็นเครื่องมือการสอน 
       การสร้างกิจกรรมเป็นเครื่องมือประกอบการสอน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างเครื่องมือของตัวเอง
เทคนิคการสร้างการ์ดการสอนและการโค้ชด้วยตัวเอง
      การ์ด 1 ใบ....ทำอะไรได้บ้าง
      บทบาทและจุดประสงค์...กำหนดกรอบความคิดและวิธีการ
      หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการสอนและการโค้ช
      หลักการทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดด้วยตัวเอง
      Workshop : ดำเนินการทำการ์ดการสอนและการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : ดำเนินการสอนและการโค้ชด้วยการ์ดของตัวเอง
เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Story) สร้างแนวความคิด
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       ประเด็นสำคัญของ “การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)”
      เทคนิคการออกแบบ เรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
      กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)
      การสร้างการเรียนรู้ด้วยปัญญา 3 ฐาน
      การใช้บทบาท Facilitator ด้วย Coaching Skill
      การทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง
      การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐาน
      Role Playing : การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สไตล์ตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรโปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill หลักสูตร 3 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกจะพูดถึงการสร้างกรอบความคิด (Mindset) คุณครูในฐานะโค้ชและการเรียนรู้หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่สองเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนอละการโค้ชเชิงปฏิบัติการ การสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ชของตัวเอง ในวันที่สามเรียนรู้เทคนิคการสร้างเครื่องมือการสอนและการโค้ชประกอบการเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือประกอบการสอนและการโค้ช หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร