หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill - หลักสูตร 3 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คุณครูยุคใหม่ให้ความสำคัญกับ “ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยผู้สอนใช้บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Space) ให้สอดคล้องกับผู้เรียนให้ครบถ้วนปัญญา 3 ฐาน

กรอบความความคิดของ “การโค้ชสไตล์คุณครู” เป็นแนวทางที่ทำให้คุณครูประสบความสำเร็จในการทำให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง “องค์ความรู้ใหม่ (ความรู้เก่า + ความรู้ใหม่) ได้ด้วยตัวเองพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเองได้ทันที โดยที่คุณครูใช้บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ด้วยทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ทำให้ได้ทั้งความรู้ แนวความคิดและการลงมือปฏิบัติอย่างครบถ้วน

การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งของผู้เรียน (Value & Strengths Coaching) จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถนำความรู้ ความสามารถ ของตัวเองมาเชื่อมโยงกับคุณค่าที่เป็นจุดแข็งของตัวเอง แล้วนำมาสร้างการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเอง ทำให้มีความสนุกสนาน อยากเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับจุดประสงค์ของตัวเองได้ทันที 

การใช้เครื่องมือประกอบการสอนและการโค้ช ช่วยทำให้คุณครู สามารถสร้างรูปแบบในการสอนที่เป็นสไตล์ของตัวเองได้ และทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน โดยการออกแบบเครื่องมือให้สอดคล้องกับเนื้อหา และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครบถ้วน เช่น 
       สไลด์นำเสนอประเภทต่างๆ 
       กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ 
      การ์ดการสอนและการโค้ชกระตุ้นการเรียนรู้ 
       เรื่องเล่า (Story) สร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง 
       เกมเพิ่มพลังในการเรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยปัญญา 3 ฐานที่คุณครูสร้างให้กับผู้เรียนจะทำให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะบุคคลมีสไตล์การเรียนรู้ที่ต่างๆ กัน ตามความถนัดและคุณค่าที่ต้องการ เมื่อคุณครูมีรูปแบบการสอน & การโค้ชที่หลากหลายก็จะทำให้เนื้อหากลายเป็นของผู้เรียนจริงๆ ดังคำพูดที่ว่า “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง!” 
       การเรียนรู้ด้วยฐานกาย....การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 
       การเรียนรู้ด้วยฐานใจ....การรับฟังและมองเห็นประโยชน์ 
       การเรียนรู้ด้วยฐานคิด....การคิดวิเคราะห์ และตั้งคำถามของการโค้ช

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้ตระหนักรู้กับบทบาทของ Facilitator ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้การสอนและการโค้ชในสไตล์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้นำหลักการของ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism) มาสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนได้จริงๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) สามารถสร้างเครื่องมือในการสอนและการโค้ช ได้ด้วยตัวเองสอดคล้องกับเนื้อหาและสไตล์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้เรียนรู้ผ่านปัญญา 3 ฐาน ทำให้เกิดความเข้าใจในการนำหลักการเรียนรู้ผ่านปัญญา 3 ฐาน ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียน (คุณครู) ได้ฝึกปฏิบัติจริงในระหว่างการเรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงมีความรู้สึกที่จะนำความรู้ที่ได้รับ + ความรู้เก่าไปปฏิบัติทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) คุณครูในฐานะโค้ช
 การเรียนรู้หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
       ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism)
      การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
       หลักพื้นฐานของการโค้ช (Principle of Coaching)
       หลักการของห้องเรียนกลับด้าน (Flip Classroom)
      Workshop : การเชื่อมโยงหลักการต่างๆ ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่
การเรียนรู้และเข้าใจโลกของการโค้ช (The World of Coaching)
      ศาสตร์ของการพัฒนาตัวเอง
       กรอบความคิดของการเป็นโค้ช (Coaching Mindset)
      ความเหมือนและความต่างของการสอนแบบต่างๆ
      การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชที่ดี
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติกับทักษะต่างๆ
การสร้างรูปแบบ “การโค้ชสไตล์คุณครู (Teacher as a Coach)”
      บทบาทผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)
      กรอบความคิด “คุณครูเชื่อมโยงโค้ชอย่างสมดุล”
      กรอบแนวความคิดของ “การโค้ชสไตล์คุณครู”
      การเข้าใจเบื้องหลังของพฤติกรรมที่แสดงออกมา
      การให้ความสำคัญที่คุณค่า (Value) ภายใน
      การกระตุ้นสมองส่วนคิดให้ทำงานแทนสภาวะอารมณ์
       กิจกรรม : การฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
การสร้างกระบวนการโค้ชสไตล์คุณครู
       กระบวนการสอนของคุณครู (Teaching Process)
       กระบวนการโค้ชของคุณครู (Coaching Process)
      กระบวนการสอน & การโค้ชสร้างความสำเร็จ
      บทบาทที่สำคัญของคุณครูโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนและดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ

DAY II : เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชเชิงปฏิบัติการ
การสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชของตัวเอง
      องค์ประกอบที่สำคัญของการสอนและการโค้ช
      สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” ที่เกี่ยวข้อง
       การใช้ Solution ดำเนินการสอนแบบต่างๆ
      กระบวนการสอน ณ จุดการเรียนรู้
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึก 
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังในรูปแบบต่างๆ 
      Role Playing : การพัฒนาการฟังด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก (ต่อ)
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       กิจกรรม : การใช้คำถามตามคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       กิจกรรม : การใช้คำถามตามโมเดล (Model Coaching)
       การพัฒนาทักษะการฟัง & การใช้คำถาม 
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน 
การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็ง (Value & Strengths Coaching) 
       พรสวรรค์....แสดงความเป็นตัวเรา (Who am I!)
       เบาะแส 5 ประการที่บ่งบอกถึงพรสวรรค์ 
       การขัดเกลาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง 
       การโค้ชคุณค่าและจุดแข็งผู้อื่น 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็งซึ่งกันและกัน 

DAY III : เทคนิคการสร้างเครื่องมือการสอนและการโค้ช 
การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือประกอบการสอนและการโค้ช 
       จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง 
       สไลด์ที่เป็นเครื่องมือการสอนประเภทต่างๆ 
       เทคนิคการจัดทำสไลด์ให้น่าสนใจ 
       การออกแบบกิจกรรมเป็นเครื่องมือการสอน 
       การสร้างกิจกรรมเป็นเครื่องมือประกอบการสอน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างเครื่องมือของตัวเอง
เทคนิคการสร้างการ์ดการสอนและการโค้ชด้วยตัวเอง
      การ์ด 1 ใบ....ทำอะไรได้บ้าง
      บทบาทและจุดประสงค์...กำหนดกรอบความคิดและวิธีการ
      หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการสอนและการโค้ช
      หลักการทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดด้วยตัวเอง
      Workshop : ดำเนินการทำการ์ดการสอนและการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : ดำเนินการสอนและการโค้ชด้วยการ์ดของตัวเอง
เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Story) สร้างแนวความคิด
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       ประเด็นสำคัญของ “การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)”
      เทคนิคการออกแบบ เรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
      กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)
      การสร้างการเรียนรู้ด้วยปัญญา 3 ฐาน
      การใช้บทบาท Facilitator ด้วย Coaching Skill
      การทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง
      การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐาน
      Role Playing : การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สไตล์ตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรโปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill หลักสูตร 3 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกจะพูดถึงการสร้างกรอบความคิด (Mindset) คุณครูในฐานะโค้ชและการเรียนรู้หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่สองเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนอละการโค้ชเชิงปฏิบัติการ การสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ชของตัวเอง ในวันที่สามเรียนรู้เทคนิคการสร้างเครื่องมือการสอนและการโค้ชประกอบการเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือประกอบการสอนและการโค้ช หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ