หลักสูตรฝึกอบรม ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Kaizen for Productivity Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
   การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย องค์กรจำเป็นที่จะต้องเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา
   ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็น (Kaizen Suggestion System) เป็นระบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ ระบบอเสนอแนะไคเซ็นเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถทำความเข้าใจได้ ง่าย จึงได้ รับการตอบรับที่ดี ากพนักงานในการดำเนินการ จึงทำให้ ระบบข้อเสนอแนะไคเซ็นเป็นระบบการเพิ่มผลิตภาพระบบหนึ่งที่มีการ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทำไคเซ็น
เพื่อให้ทราบถึงการวางระบบบริหารไคเซ็น
เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิด และเขียนไคเซ็นอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
แนวคิด และหลักการของไคเซ็น (Kaizen)
กรณีศึกษาไคเซ็นจากบริษัทต่างๆ
วิธีการคิดเพื่อหาประเด็นในการปรับปรุงด้วยไคเซ็น
ขั้นตอนการเขียนไคเซ็นอย่างมีคุณภาพ
การวางระบบบริหารไคเซ็น
      อบรม สัมมนา โครงสร้างาการบริหารไคเซ็น
      อบรม สัมมนา กฏ กติกา ในการเขียนไคเซ็น
      อบรม สัมมนา แบบฟอร์มไคเซ็น
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการพิจารณาไคเซ็น
      อบรม สัมมนา การรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา รางวัล และการยกย่องชมเชย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ในการทำงาน และเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลภายในองค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมข้อเสนอแนะ และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 40%
Workshop/Role Playing 40%
กรณีศึกษา และดู VDO 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม