หลักสูตรฝึกอบรม ไคเซ็น-การลงมือปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน
(Kaizen-Continuous Improvement Implementation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ไคเซ็น-การลงมือปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Kaizen-Continuous Improvement Implementation)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะแสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไร ย่อมต้องการการพัฒนาเพื่อให้องค์กรเติบโตไปในอนาคต ไม่หยุดอยู่กับที่ เมื่อโลก เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจก้าวเดินไปข้างหน้าทุกวัน หากองค์กรหยุดอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรแล้ว องค์กรนั้น ๆ อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ยังผลให้ประสิทธิภาพลดลง กำไรลดลง บุคลากรที่เคยเป็นกำลังสำคัญลาออกไป เหลือไว้แต่พวกที่ไปไหนไม่ได้ สุดท้ายองค์กรนั้น อาจจะอยู่ต่อไปในวงการไม่ได้อีก
ดังนั้นการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ก้าวต่อไปในอนาคตจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนาเพียงชั่วครู่ชั่วยาม หรือเฉพาะเมื่อมีคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูง หรือเมื่อองค์กรเกิดวิกฤตเท่านั้น อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ทุก ๆ องค์กร ต้องการ
ในประเทศญี่ปุ่นพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ได้รับการปลูกฝังให้มีการพัฒนาองค์กร อย่างเป็นขั้นตอน และอย่างยั่งยืนด้วยแนวความคิดจากล่างขึ้นบน หรือ Bottom up แทนที่จะมัวรอคำสั่งของผู้บริหารระดับสูงแล้วจึงลงมือทำหรือ Top down โดยเรียกกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องว่า Kaizen

วัตถุประสงค์
หลักสูตร ไคเซ็น – การลงมือปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Kaizen – Continuous Improvement Implementation) นี้ เน้นการให้ความรู้เรื่องการจัดทำโครงการไคเซ็นโดยเฉพาะ ตั้งแต่การสำรวจตัวเองเพื่อหาหัวข้อที่ต้องการนำมาพัฒนา การตั้งเป้าหมายสูงสุดที่พนักงานจะช่วยกันพัฒนาองค์กรเพื่อไปให้ถึง การจัดทำโครงการทั้งแบบเล็ก ใหญ่ และองค์รวมทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงทันทีที่ออกจากห้องอบรม รวมไปถึงการปลูกฝังแนวความคิดของการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เดินไปพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Module 1: หลักการและเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการทำไคเซ็น
     อบรม สัมมนา 1. พื้นฐานความรู้ของ Kaizen และเครื่องมือทางความรู้ต่าง ๆ เพื่อการทำ Kaizen
     อบรม สัมมนา 2. Kaizen คือส่วนสำคัญหนึ่งในสามส่วน (Kaizen, Wastes Elimination, and Standardization) ของการผลิตแบบลีน และ TPS
     อบรม สัมมนา 3. ประโยชน์ของ Kaizen ข้อจำกัด และความท้าทายในการลงมือปฏิบัติ
Module 2: การลงมือปฏิบัติ
     อบรม สัมมนา 1. การสำรวจตัวเองเพื่อตั้งเป้าการพัฒนา
     อบรม สัมมนา 2. การวางแผนทำโครงการไคเซ็น การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ การปิดโครงการ
     อบรม สัมมนา 3. ตัวอย่างโครงการไคเซ็นจากประสบการณ์จริงของวิทยากร 3 – 4 โครงการ และการอธิบายโดยละเอียด
     อบรม สัมมนา 4. ลงมือวางแผนไคเซ็นด้วยตัวเองจากเครื่องมือ และแบบตาราง
     อบรม สัมมนา 5. ทำอย่างไรจึงจะปลูกฝัง Kaizen ให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop การฝึกหัดให้เขียนแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของงานของผู้เข้าอบรมในปัจจุบัน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่น รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทอเมริกันชั้นนำหลายแห่ง รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญแปลหนังสือการทำงานแบบญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทย การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม