หลักสูตรฝึกอบรม 3C เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(3C for Employee Development Successfully)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 3C เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ (3C for Employee Development Successfully)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารเป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาเพื่อทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะสังคมที่จัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อการการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จนั้น พื้นฐานที่จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้วยแล้ว หากพนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ผ่านขบวนการขั้นตอนการฝึกฝนได้อย่างสุดยอด มีทักษะการให้บริการได้อย่างสุดเยี่ยม มีทักษะในการบริหารจัดการช่วยลดต้นทุนขององค์กรให้ต่ำลง องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวการสื่อสาร/การบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักสื่อสาร/นักให้บริการที่ดีด้วยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและสามารถช่วยองค์กรลดต้นทุนให้ต่ำลง โดยผ่านขบวนการฝึกฝน พัฒนาตนเองจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในการสื่อสารและการส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ร่วมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในความมีจงรักภักดีกับหน่วยงานและองค์กร
เพื่อเป็นการสนับสนุน พันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผล กำไร สูงสุดจากการประกอบธุรกิจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญและความจำเป็นในการสื่อสาร, การให้บริการและการลดต้นทุน
การเสริมสร้างทัศติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer ‘Satisfaction Techniques)
เทคนิคการสื่อสารสู่ความสำเร็จ (Communication Effectively Techniques)
เทคนิคการลดต้นทุนให้ต่ำลง (Cost Reduction Techniques)
หลักการนำเทคนิค 3C ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน


แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม