หลักสูตรฝึกอบรม 5ส พื้นฐานการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(5S For Productivity and Quality Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส พื้นฐานการเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน (5S For Productivity and Quality Improvement)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
   ในประเทศไทย ปัจจุบันมีการตื่นตัวในด้านเทคนิคการบริหารงานแบบญี่ปุ่นกันมาก เพราะญี่ปุ่นสามารถพัฒนาจากประเทศที่ประสบความหายนะจากภัยสงคราม กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำได้ในเวลาอันรวดเร็ว เทคนิคการบริหารงานแบบญี่ปุ่นมีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างจากเทคนิคการบริหารแบบตะวันตก ตรงที่มุ่งเน้นความสำคัญทางด้านการบริหารคนมาก โดยถือว่าการบริหารงานจะดีได้จะต้องบริหารคนให้ประสบความสำเร็จก่อน
   ดังนั้นเทคนิค 5ส. หรือ 5S. นั้น ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำงานที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความรู้ ในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการให้บริการ การผลิต การลดต้นทุน การดำเนินงานความปลอดภัย รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน นอกจากนี้กิจกรรม 5ส. ยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และสภาพการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรม 5ส. จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารเพื่อคุณภาพการทำงานขององค์กร หรือหน่วยงานนั้นเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 5ส. มากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการทำ 5ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาความคิดของพนักงานในการปรับปรุงสิ่งแวลล้อมในการทำงานขององค์กร
เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและพัฒนาหน่วยงานตามพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ประวัติความเป็นมาของ 5ส.
5ส. คืออะไร
ความเข้าใจที่ถูกต้องกับ 5ส.
เป้าหมาย 5ส.
การทำกิจกรรม 5ส. ภาคปฏิบัติ
การทำ 5ส. ตัวอย่างบริษัทที่มีประสบผลสำเร็จ (รางวัล 5ส. ประเทศไทยระดับเพชร จาก สสท)
ตัวอย่าง 5ส. กับการควบคุมด้วยสายตา
ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5ส.

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมข้อเสนอแนะ และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 5ส. มากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
พนักงานมีทักษะและเทคนิคการทำ 5ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พนักงานได้พัฒนาความคิดของพนักงานในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานขององค์กร
พนักงานสามารถเสริมสร้างองค์กรให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
เป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและพัฒนาหน่วยงานตามพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 30%
Workshop/Role Playing 50%
กรณีศึกษา และดู VDO 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม