หลักสูตรฝึกอบรม 5ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ (สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน
การดำเนินกิจกรรม 5ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5ส. และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทีมคณะกรรมการ 5 ส แต่ละทีม
3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการบรรยาย
ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน
แนวคิดการเพิ่มผลผลิต
     - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด
เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส
หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
     S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)
     S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)
     S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning
     S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)
     S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
     - อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต
     - การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
     - เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
     - ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล
จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส บทบาทหน้าที่ของทีมคณะกรรมการ
     - ทีมวิชาการ
     - ทีมประชาสัมพันธ์
     - ทีมมาตรฐาน
     - ทีมตรวจประเมิน
Workshop นำเสนอหน้าที่ของแต่ละทีมกับสภาวะจริง
     - ทีมวิชาการ
     - ทีมประชาสัมพันธ์
     - ทีมมาตรฐาน
     - ทีมตรวจประเมิน
Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทำมาตรฐาน 5ส (ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน)
บทสรุปของการนำระบบ 5ส ไปประยุกต์ใช้

เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ และคงอยู่อย่างยั่งยืน
ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน ปัจจุบันเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 6ปี ...

รูปแบบการอบรม
บรรยาย 60% Workshop 40%

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม