หลักสูตรฝึกอบรม 5ส ฮาลาล - หลักสูตร 1 วัน
(5 S HALAL)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส ฮาลาล (5 S HALAL)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในปัจจุบันอาหารส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของโลกเป็นชาวมุสลิมที่เป็นผู้บริโภคอยู่ประมาณ 2 พันล้านกว่าคน เมื่อเทือบกับประชากรโลกทั้งสิ้นประมาณ 7 พันล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ทั้งนี้ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับอาหารฮาลาล (Halal Food)
ฮาลาล เป็นอาหารโดยห้ามมีสิ่งเจอปนไม่ว่าจะเป็น เหล้า ไขมันหมู หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นฮะรอม (Haram) ผลิตภัณฑ์จะต้องมีผ่านกระบวนการทำความสะอาดให้ถูกต้องตามแนวทางของอิสลาม โดยการทำ 5ส ในอาหารฮาลาลนั้นต้องเข้าใจการปฏิบัติต่างๆ ต่ออาหารฮาลาลเป็นอย่างดี โดยต้องมีความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)
หลักสูตร 5ส ฮาลาล เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการจัดการ 5 ส เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมสร้างในอาหารฮาลาล (Halal)
2. เพื่อจัดทำมาตรฐาน 5 ส และการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หรือตัวแทน เจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีความสนใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้างความเข้าใจของ 5 ส
ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5 ส
การจัดทำมาตรฐาน 5ส ในส่วนของกระบวนการผลิตตาม GHPs & HACCP V.5
Workshop 1: กิจกรรมกลุ่ม SWOT กระบวนการผลิตเพื่อทำ 5ส
    - 1. การปฏิบัติต่างๆ ต่ออาหารฮาลาล
    - 2. วัตถุประสงค์
    - 3. กรอบการดำเนินงาน
    - 4. นิยามด้านนิติศาสตร์อิสลามว่าด้วยอาหารที่อนุมัติ (ฮาลาล) และไม่อนุมัติ
    - 5. นะยิสตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม
    - 6. แหล่งที่มาของอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล
    - 7. การเชือดสัตว์
    - 8. การเก็บผลิตภัณฑ์ การจัดวางและการให้บริการ
    - 9. กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน
    - 10. อนามัยและสุขาภิบาล
    - 11. การดัดแปลงแก้ไขแนวทาง
Workshop 2: กิจกรรม ส แต่ละตัวเพื่อให้ผู้เข้าอบรม โดยใช้ 5W1H
การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม