หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการทำมาตราฐาน 5ส - หลักสูตร 1 วัน
(5S to improve productivity and technical standards for 5S)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการทำมาตราฐาน 5ส (5S to improve productivity and technical standards for 5S)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในยุคของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของทุกองค์กรย่อมมุ่นเน้นไปที่ผลกำไร เพราะหากมีผลกำไรมากเท่าไหร่ย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้ แต่การพุ่งเป้าไปที่ยอดขายเพื่อให้ได้กำไรเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นองค์กรจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินงานกิจกรรม 5ส การปรับปรุงงานด้วย Kaizen เพื่อพิ่มผลผลิตให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์ได้อย่าง แลสามารถพัฒนาไปยังโครงการอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็น TQM, QCC เป็นต้น
          การจัดทำ 5ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เจ้าของพื้นที่ไม่ให้การยอมรับหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แทนที่กิจกรรม 5ส จะมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะต้องทราบถึงหลักและวิธีการและฝึกทำให้เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดทำกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก 5ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการในการทำกิจกรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพของงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร
3. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของของการจัดทำมาตรฐาน 5ส เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่
4. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ 5ส แต่ละตัวนำประยุกต์และการฝึกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ 5ส
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรอบแนวคิด 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพของงาน
2. หลักการ 5ส กับการพัฒนางานเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน
3. ความสูญเปล่า 7 ประการ
4. เครื่องมือขั้นสูงแต่ละประเภทกับการประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 5ส
          Kaizen
          Karakuri Kaizen
          Flow Diagram
5. ขั้นตอนในการจัดทำ 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน
6. ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5ส ?
7. การทบทวนความรู้ 5ส แต่ละตัว
8. Workshop 1 กิจกรรม ส แต่ละตัว
9. การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ
10. การสร้างมาตรฐานกลาง
11. Workshop 2 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานกลาง พร้อมกรณีศึกษา
12. แนวทางการสร้างมาตรฐานกลาง
13. การสร้างมาตรฐานพื้นที่
14. แนวทางการสร้างมาตรฐานพื้นที่
15. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
16. Workshop 3 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานพื้นที่ พร้อมกรณีศึกษา
17. กรณีศึกษาตัวอย่างของแบบฟอร์มมาตรฐาน 5ส
18. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
          Self Audit
          Committee Audit
          Management Audit
19. ถาม-ตอบ ประเด็นในกิจกรรมส่งเสริม 5ส

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม