หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อความยั่งยืนในประสิทธิภาพและคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(5S for Efficiency and Quality Sustainability)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อความยั่งยืนในประสิทธิภาพและคุณภาพ (5S for Efficiency and Quality Sustainability)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

5S หรือ 5ส เป็นวิธีปฏิบัติหน้าที่ประจำวันที่ได้รับการรวบรวมขึ้นจากการทำงานในโรงงานโดยบริษัทโตโยต้า และเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือ TPS ซึ่งระบบการผลิตแบบ TPS ได้รับการต่อยอดออกไปเป็น TQM (Total Quality Management), 7 Wastes elimination, TPM (Total Productive Maintenance), LEAN Manufacturing และอีกมากมาย ดังนั้นความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ 5ส และเข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเป็นรากฐานสำคัญในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในโรงงานได้

5S is an accepted daily operation methodology, first compiled from working habit in Toyota’s factories, it is said that 5S is the most crucial activity under the Toyota Production System or TPS, which is developed to TQM (Total Quality Management), 7 Wastes elimination, TPM (Total Productive Maintenance), LEAN Manufacturing, and so on. Therefore, understanding the base concept and operating methods of 5S seriously is the fundamental knowledge for cost reduction, work efficacy increasing and working risk reduction in manufacturing area.

หลักการและแนวความคิด
จากความคิดของการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของบริษัทโตโยต้า ซึ่งรากฐานแห่ง TPS House ก็คือ 5ส นั่นหมายถึงว่า TPS House จะไม่สามารถก่อสร้างให้สำเร็จได้หากไม่สร้างรากฐานหรือกิจกรรม 5ส ให้อยู่ในสำนึกของพนักงานทุกคนก่อน สำหรับบริษัทซูซูกิ ผู้ผลิตยานพาหนะระดับโลก (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือ) ถึงกับระบุในแผนปฏิบัติการว่า “ถ้าไม่มี 5 ส ก็ไม่มีการผลิตในวันนั้น” นั่นแสดงให้เห็นว่า 5ส มีความสำคัญต่อการผลิตเพียงใด อย่างไรก็ตามแม้ว่าคำศัพท์ในกิจกรรม 5ส จะเข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติ แต่ความเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำศัพท์เหล่านั้นนับเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ และสิ่งที่สำคัญ คือการกำหนดขอบเขตในการตรวจประเมินที่ชัดเจน ก็จะช่วยสร้างให้กิจกรรม 5ส. นี้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

From the concept of Quality Improvement of Toyota Corporation, the basement of TPS House is 5S. That means TPS would not be success if the 5S basement or 5S activities do not exist in all employee’s mind. In case of Suzuki, a global vehicle manufacturer, they put 5S in their daily operation plans that “if no 5S, no production on the day”. It shows how important of 5S to manufacturing. However, though the words of 5S are easily to understand and do not difficult to implement but understanding the hidden meaning in the words needs studying in both theory and practice. Moreover, specifying 5S audit points also helps 5S activities to be sustained in the long run.

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการปลูกฝัง 5ส. ในการทำงาน
    To set up and look for building 5S mindset to all employee’s thought
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการพัฒนา 5ส ให้กับการปฏิบัติงาน
    To give knowledge to the trainees of how to develop 5S in operation
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง
    To give know-how of 5S auditing, auditing technique, auditing method, score giving and improvement recommendation

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Session 1 : 9:00-12:00 น.
     1. หัวใจและหลักการของ 5ส. ทำไม 5 ส คือจุดเริ่มของทุกสิ่ง
         Heart and concept of 5S. Why 5S is the beginning point of every thing
     2. 5ส ประกอบด้วยอะไรบ้าง
         What contains in 5S?
     3. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 3 ส แรก
         The most important things are the first 3S
  Coffee Break
     4. Workshop การจัดการด้วย 3 ส
         Workshop 3S for operations
Break: 12:00-13:00 น.

Session 2
: 13:00 – 16:00 น.
     1. ส ที่ 4 ทำให้เป็นมาตรฐาน
         The fourth S, make it standardized.
     2. ส ที่ 5 ทำให้เป็นนิสัย
         The fifth S, make it sustained.
     3. กิจกรรม 5 ส ในระดับต่าง ๆ แบบฟอร์ม และการตรวจสอบ
         Each level of 5S, forms, and inspection
  Coffee Break
     4. Workshop: การทดลองใช้แบบฟอร์ม
         Workshop: The form trial
     5. ทำไมกิจกรรม 5ส ถึงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ นอกประเทศญี่ปุ่น
         Why 5S is not quite successful when applying outside Japan
     6. การต่อยอด 5 ส ไปสู่ ส ที่ 6 และ 7
         From 5S to the sixth S and the seventh S

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนในหลายรูปแบบและหลายระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหลาย ๆ องค์กร การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง
The instructor has real experience in working with many kinds, types, and levels of people, including involving with organization development planning in various organization, therefore the training would be concentrated on actual experience faced following the points in the document.


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม