หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคมาตรฐาน 5ส - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคมาตรฐาน 5ส

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส.และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม 5ส และเกิดความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 5ส ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
3. ให้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

หัวข้อการบรรยาย
  ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน
  แนวคิดการเพิ่มผลผลิต
  เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5ส
  หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
     อบรม สัมมนา S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)
     อบรม สัมมนา S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)
     อบรม สัมมนา S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning)
     อบรม สัมมนา S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)
     อบรม สัมมนา S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)
  5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
  อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต
  การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
  เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
  ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล
  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส แบบละเอียด
  การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส
  เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
     อบรม สัมมนา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส
     อบรม สัมมนา หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ
     อบรม สัมมนา หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน และนำเสนอประชาสัมพันธ์ ทางบอร์ด 5ส
     อบรม สัมมนา การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5ส , การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน
     อบรม สัมมนา แบบฟอร์มการทำกิจกรรม ที่ผ่านการดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้ว
     อบรม สัมมนา นำตัวอย่างแบบฟอร์มการทำกิจกรรม 5 ส ในแต่ละ ส. ( 25 แบบฟอร์ม ) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทันที
  Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน)
  บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้
เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ?

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 70 % Workshop 30 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม