หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 1.5D - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 1.5D

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม 5ส และเกิดความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 5ส ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
5. สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่ น่าทำงานและมีความปลอดภัยมากขึ้น

หัวข้อการบรรยาย
ประวัติความเป็นมา 5ส
เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส
ความหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการทำ 5ส แต่ละตัว
     S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)
     S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)
     S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning
     S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)
     S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส
     1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน
     2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
     3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส แบ่งเป็น 4 ทีม (ทีมวิชาการ,ทีมประชาสัมพันธ์,ทีมมาตรฐานและทีมตรวจประเมิน)
     4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน
     5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ
     6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม
     7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง
     8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข
     9. ตั้งมาตรฐาน 5ส
     10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ
     11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม
     12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
     13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
     14. การวัดผล
5ส กับบทบาทหน้าที่ทีมคณะกรรมการ 5ส
     - ทีมวิชาการ แผนงาน การเป็นวิทยากรสอน 5ส ในโรงงาน และทำคู่มือ 5ส
     - ทีมประชาสัมพันธ์ แผนงาน การประชาสัมพันธ์ การทำบอร์ด นำ และประสานงานกับทีมวิชาการในการทำกิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - ทีมมาตรฐาน แผนงาน สร้างมาตรฐานกลาง และให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานพื้นที่ของตัวเอง และส่งให้มาตรฐานกลางให้ทีมวิชาการเพื่อจัดทำคู่มือ 5ส
     - ทีมตรวจประเมิน แผนงาน สร้างแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน ถ่ายรูปพื้นที่ที่ไม่สอดคล้อง แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของตัวเอง และทำเป็นมาตรฐานพื้นที่ต่อไป
     - ลงพื้นที่ถ่ายรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5ส ทั้งหมดในโรงงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนจะมีการ Kick off ทำ วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ "Big Cleaning Day"

เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ?
ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5 ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5ส ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน อดีตเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 7 ปี ในโรงงานญี่ปุ่น เครืออายิโน๊ะโมโต๊ะ..

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 70 % Workshop 30 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม