หลักสูตรฝึกอบรม 5ส.ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส.ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  โรงงานนี้สะอาดจัง มีป้ายบอกเส้นทาง/ สถานที่ทำงาน/พื้นที่ใช้งาน จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นที่ใช้งานมาก แยกแยะของดีของเสียและมีป้ายบอกชัดเจน ห้องน้ำสะอาด พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่อยากทำงานด้วย นี้คือภาพพจน์ที่ดีและเป็นการทำตลาดที่ได้ผลคุ้มค่า องค์กรไม่ต้องลงทุนโฆษณา ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มาเห็นโรงงานมีความประทับใจ และเชื่อมั่นไปถึงคนและผู้บริหารขององค์กรนี้ และมีความเชื่อในเรื่องคุณภาพของสินค้ามากขึ้น
  5 ส คือกิจกรรมที่โรงงานแห่งนี้นำมาใช้ ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่น่าทำงานแล้ว การสูญเสียลดลงทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง การเกิดอุบัติเหตุน้อยลง การสูญเสียเวลาในการหาสิ่งของทำได้รวดเร็วขึ้น พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้สินค้ามีคุณภาพขึ้น และ 5 ส. ฝึกพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รู้จักคิด หาวิธีปรับปรุงสถานที่ทำงานและวิธีการทำงาน อันเป็นพื้นฐานสำคันในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงาน เช่น ISO HACCP เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  ความจำเป็น และความสำคัญของการทำ 5 ส. 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต และนำไปประยุกต์ใช้ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบขั้นตอน วิธีการและเทคนิคในการทำ 5 ส 

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  5 ส. คืออะไร 
ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องทำ 5 ส. 
ประโยชน์ของ 5 ส. ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้า 
ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5 ส. 
เทคนิคการบริหารงานกิจกรรม 5 ส.ให้อยู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ฝึกปฏิบัติทำ 5 ส. ภาคสนาม 
เสนอผลงานกลุ่ม 
สรุปพร้อมคำแนะนำโดยวิทยากร
ถาม-ตอบ


แนวทางในการฝึกอบรม
บรรยาย/ดู VCD/ฝึกปฏิบัติทำจริง/ถาม-ตอบคน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร/ คณะกรรมการ 5 ส. ไม่เกิน 40 คน/รุ่น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม