หลักสูตรฝึกอบรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน - หลักสูตร 1 วัน
(5S for Productivity And Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Hardskill / หลักสูตรฝึกอบรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity And Improvement)

หลักสูตรสถาบันหมวด Hardskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
5ส. คือ กิจกรรมที่โรงงานแห่งนี้นำมาใช้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่น่าทำงานแล้ว การสูญเสียลดลงทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง การเกิดอุบัติเหตุน้อยลง การสูญเสียเวลาในการหาสิ่งของทำได้รวดเร็วขึ้น พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานทำให้สินค้ามีคุณภาพขึ้น และ 5ส. ฝึกพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รู้จักคิด หาวิธีปรับปรุงสถานที่ทำงานและวิธีการทำงาน
ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดและสิ่งสำคัญคือ การอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงานและสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM, TQM, QCC, 7 Waste, ISO, HACCP เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 5ส.เบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำ 5ส.ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5ส.ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวคิดและหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส.
การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการทำระบบ 5ส.
ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองงานและองค์กรในการทำระบบ 5ส.
แนวทางและขั้นตอนการดำเนินระบบ 5ส. ให้ประสบความสำเร็จ
การนำระบบ 5ส. ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
รูปแบบและการจัดทำมาตรฐานพื้นที่ระบบ 5ส. อย่างเป็นรูปธรรม
เทคนิคการตรวจประเมินระบบ 5ส. ให้ได้ผลและยั่งยืน
ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินการระบบ 5ส. ที่ประสบผลสำเร็จ
ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานล้าช้าและล้มเหลวสู่ความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน
กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)
การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม